Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Станислав Димитров

БДЗП представи резултатите от 18-годишно проучване на широкоразпространените видове птици в България. Данните показват, че птиците от земеделските земи продължават да намаляват. През 2022 г. намаляващите видове са се увеличили спрямо предходната година и достигат до 26% от всички оценени видове. Същевременно, броят на нарастващите видове е по-малък от предходната оценка, докато броят на тези със стабилна тенденция се е запазил непроменен.

Индексът на птиците в земеделските земи представлява състоянието на средата, която обитават птиците и е влошил своето състояние до –37% спрямо първата година на отчитане (2005). Причините за спада в птичите популации се дължи на продължаващата интензификация на земеделието в това число разораване на затревени площи, премахване на храсти, интензивното ползване на пестициди и хербициди.

Сред видовете с най-значим спад на индексите са, червеногърбата сврачка (–57%), полската чучулига (–42%), градската и селската лястовица съответно с –73% и –61%. Домашното врабче отново е в категорията на намаляващите видове с –51% от началото на отчитането през 2005 г.

С нарастващи категории на тенденциите са голямото белогушо коприварче (+254%), фазанът (+243%), южният славей (+30%) и др.

Със стабилни тенденции са гургулицата и гугутката, обикновената чинка, сойката и косът.

Пълният текст на доклада може да изтеглите от тук.

България е страната с най-добре представената схема за мониторинг на Балканския полуостров, с най-голям брой квадрати за изследване и най-дългосрочно и системно функционираща инициатива. Наблюденията от България служат за множество проучвания, свързани с опазването на птиците и техните местообитания в цяла Европа.

БДЗП изказва сърдечни благодарности на стотиците доброволци, отделили от ценното си време, за да допринесат за оценяване състоянието на птиците около нас.

___

МОВП се провежда в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“. Проектът е с продължителност 3 години: 2020–2022 и е финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда.