Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Между ноември и март екип на БДЗП извърши регулярно зимно подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Защитен зона „Сакар“. Целта на подхранванията е да задържи гнездовите двойки в териториите им през цялата година и да привлече и задържи зимуващи млади птици на безопасни места. Предоставянето на безопасна храна намалява риска от отравяне и незаконен острел при нужда от скитане за търсене на храна в нови, по-обширни райони.

Две от двойките царски орли редовно се възползваха от предоставената храна, като посещаваха 2/3 или 70% от всички подхранвания. Други две от двойките също редовно посещаваха площадките – в около половината от всички подхранвания. Петата двойка не се възползва в нито един от случаите от допълнителната храна.

Царски орел, фотокапан

Данните от поставените фотокапани документират ефекта от извършените подхранвания. Снимките показват интересни кадри на  хранещите се двойки царски орли, но същото така и на други видове птици, които се възползваха от предоставената храна – млад скален орел, морски орел, белоопашат мишелов, тръстиков блатар, обикновени мишелови, врани и дори бухал.

Царски орел, фотокапан

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през зимата и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Царски орел, фотокапан