Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Между април и август екип на БДЗП извърши регулярно индивидуално подхранване на седем гнездящи двойки царски (кръстати) орли в Защитена зона „Сакар“.

Пет от двойките се възползваха от предоставената храна, като една от тях посещаваше  над 90% от всички подхранвания. Друга се възползва на 70% от тях, трета – на 30%. А други две от двойките царски орли посетиха около половината (50%) от всички подхранвания. Шестата и седмата двойка не се възползваха от допълнителната храна, като не успяха да загнездят тази година и да отгледат малки.

Успешно oтгледалите подхранвани двойки имаха по две малки.

Данните от поставените фотокапани документират ефекта от извършените подхранвания. Снимките показват интересни кадри на  хранещите се двойки царски орли.

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.1.Изкуствено подхранване на двойките кръстати орли със среден гнездови успех под едно малко и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Целта на мярката е повишаване на гнездовия успех на вида. Основният проблем е нисък гнездови успех при някои двойки, като се очаква средният гнездови успех на подхранваните двойки да се увеличи от 1,5 малки на година на две малки на година.

Подхранванията през размножителния период имат за цел да повишат гнездовия успех на двойките. Част от двойките кръстати орли имат по-нисък гнездови успех, дължащ се на недостатъчната хранителна база в територията на двойката. Като следствие второто малко обикновено става жертва на агресия в люпилото (каинизъм) или загива от глад. Подхранванията също така минимизират риска от отравяне на възрастните кръстати орли, посещаващи сметища или места, където се изхвърлят умрели животни.

Подхранванията се извършават през размножителния период на орлите – от началото на инкубацията до момента на напускане на гнездото от младите птици. Избраните двойки се подхранват веднъж на всеки пет дни.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.