Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Яна Барзова

Популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи продължава да нараства и през тази година. През изминалата седмица екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) посети гнездовите колонии на вида по поречието на река Арда в Източните Родопи и установи 138 заети гнезда. От тях 100 двойки бяха пристъпили към мътене, а останалите все още строяха своите гнезда и активно ги защитаваха от себеподобните си.

© Добромир Добрев/БДЗП

През 2024 г. отбелязваме 17 двойки повече в сравнение с предходната година, което е и най-голямото нарастване за една година от 1988 г., откогато се води статистиката за вида в България. През следващите 3 месеца предстои допълнителна проверка на заетите територии и обследване на съседни подходящи места за гнездене. През последните години, освен броя на заетите гнезда, значително се повишава и броят на двойките, които пристъпват към мътене, което е много важен показател за състоянието на популацията и нейната репродуктивност.

© Добромир Добрев/БДЗП

Белоглавият лешояд е бил широко разпространен в миналото в България, но от средата на ХХ век броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век се смята за изчезнал. През 1986 г. е открита колония белоглави лешояди край Маджарово, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България. Така, в резултат на дългогодишните усилия на експерти и доброволци, видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.

© Добромир Добрев/БДЗП

Дейностите по опазване на лешоядите в Източни Родопи се извършват в рамките на проект, финансиран от фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe.