Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ръководството „Безопасна мрежа за птиците“, което излезе от печат през септември миналата година, вече е достъпно и за чуждестранната аудитория.

Ръководството представя ценна информация и добри практики за обезопасяване на електропроводи с цел опазването на птиците. Акцент се поставя на същината на конфликта между въздушната електроразпределителна мрежа и дивите птици. Представят се методи за определяне на най-рисковите участъци от електропроводите, както и конкретни мерки и добри практики за обезопасяването им. Безопасните за птиците електропроводи допринасят за опазването на застрашените видове и осигуряват на хората надеждно захранване с електрическа енергия.

Птиците най-често загиват от токов удар, когато с тялото си направят едновременно контакт с проводник под електрическо напрежение и заземена част от стълба. Основната причина за смъртност на птиците от токов удар е типът на конструкцията на електрическия стълб. Най-рискови за птиците са електропроводите 20 kV, които изграждат гъста мрежа от над 110 000 км в страната ни. По-голяма част от природозащитните усилия трябва да са насочени именно към обезопасяването на този тип надземната електроенергийна инфраструктура. Това е валидно както за България, така и в глобален мащаб.

Проучване на БДЗП в Югоизточна България от 2016 г. потвърждава, че най-честите жертви на токов удар по електроразпределителната мрежа са врановите птици, щъркелите и дневните грабливи птици.

Белоглав лешояд, загинал от токов удар в Натура 2000 зона „Кресна“

Белоглав лешояд, загинал от токов удар в Натура 2000 зона „Кресна“

Смъртността на птиците от токов удар има и своето икономическо измерение. Всяко късо съединение, убило птица, причинява прекъсване на електрозахранването за крайните потребители – битовите и бизнес абонати, а така също увеличава разходите и въглеродния отпечатък на електроразпределителното дружество, отговорно за поддръжка на мрежата.

Може да намерите ръководството „Безопасна мрежа за птиците“:

  • на български ТУК
  • на английски ТУК

Ръководството е изготвено по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ (LIFE16/NAT/BG/000612), финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.