Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За първи път ще бъдат поставени сателитни предаватели на малки кресливи орли у нас в края на седмицата. До сега с помощта на GPS предаватели е проследявана миграцията на царския орел, египетския и белоглавия лешояди, морския орел и червеногушата гъска в България.

 

В последните два дни на тази седмица млади кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които вече имат опит и ще бъде абсолютно безопасно за птиците. Теглото на един предавател е по-малко от 3% от телесното тегло на птиците, както се препоръчва и е прието от повечето изследователи. Сателитните предаватели ще бъдат поставени на гърба на птиците посредством тефлонови ремъци, което е най-разпространената и надеждна техника, практикувана в света.

 

Маркираната птица привиква бързо и лесно с предавателя. Последният въобще не пречи на нормалното ежедневие на птицата и тя осъществява ежедневните си дейности – лов, почивка, полет и други без да среща затруднения поради наличието на предавателя.

 

За два размножителни сезона ще бъдат маркирани 10 малки кресливи орли, което е представителна извадка за вида в страната. Птиците, които ще бъдат маркирани ще са от гнезда от различни защитени зони от Натура 2000 в България.

 

Освен това на всички малки кресливи орли ще бъдат поставени цветни пръстени, така че птиците да бъдат идентифицирани по-лесно на терен. По този начин се увеличават възможностите за получаване на повече информация за местоположението на птицата, в случай че предавателят падне или спре да работи поради някаква причина.

 

Поставянето на сателитни предаватели на млади кресливи орли ще позволи да проучим по-дълбоко и този вид и най-вече да получим по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на вида. Проследяването на орлите със сателитната телеметрия ще послужи и за нещо още по-важно, а именно идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция.

 

Поставянето  на сателитните предаватели се извършва в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ към програма LIFE на ЕС, реализиран от Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия и Българско дружество за защита на птиците.