Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Синявицата и полу-беловратата мухоловка са сред новите световно застрашени видове БърдЛайф Интернешънъл завърши оценката за състоянието и предложенията за промени в категориите и статуса на някои от световно застрашените видове. Общо 23 вида от европейската орнитофауна бяха предложени за прекатегоризация по отношение на категорията им на световно застрашени видове, от които 16 се срещат в страната. Сред новите световно застрашени видове са видове, които са все още доста многобройни в нашата страна, но в голяма част от ареала си са драстично намалели. Такава е синявицата C. garrulus , която на практика е почти изчезнала в много от европейските страни с интензивно земеделие, вечерната ветрушка F. vespertinus и полу-беловратата мухоловка F. semitorquata също са с по-висока степен на застрашеност.

Същевременно някой от видовете, които са редки у нас бяха внесени в категория с по-ниска степен на застрашеност.

Предложени за прекатегоризация видове

Категория 2004

Категория 2005

Phalacrocorax pygmeus

полу- застрашен

слабо закстрашен

Aythya nyroca

полу- застрашен

полу- застрашен

Milvus milvus

слабо закстрашен

полу- застрашен

Haliaeetus albicilla

полу- застрашен

слабо закстрашен

Neophron percnopterus

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Circus macrourus

полу- застрашен

полу- застрашен

Falco vespertinus

слабо закстрашен

полу- застрашен

Burhinus oedicnemus

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Glareola nordmanni

недобре проучен

недобре проучен

Vanellus vanellus

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Philomachus pugnax

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Limosa limosa

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Numenius arquata

слабо закстрашен

слабо закстрашен

Larus audouinii

полу- застрашен

полу- застрашен

Coracias garrulus

слабо закстрашен

полу- застрашен

Ficedula semitorquata

слабо закстрашен

полу- застрашен

Като цяло процесът беше доста продължителен и беше предоставена възможност на специалисти по различните видове да изразят своето становище и виждане за предложените нови категории. Разбира се понижаването на категорията на някои от видовете като малкия корморан Ph. pygmeus и морския орел H. albicilla не означава, че трябва да намалим своите усилия и дейности за тяхното опазване в България. Те продължават да бъдат сред приоритетните видове за нашата страна. За някои от видовете ще запазят категориите си от 2004 г., но останат в дискусионния форум с цел да се набере допълнителна информация. Официално резултатите ще бъдат обявени в края на месец април, а самите категории ще се официализират през есента тази година, когато ще бъде публикуван новия списък на севтовно застрашените видове на IUCN .