Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

приключи поставянето на гнездилките за вечерните ветрушки, част от дейностите по проект „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България” на БДЗП за опазване на този застрашен вид. 70-те Нови „апартамента” са поставени на 21 различни места в западната и централната част на Дунавската равнина в подходящите за този вид местообитания -открити пространства и обработваеми площи с полезащитни пояси, малки горички, пасища, ливади в близост до водни обекти. Пред приключване е и поставянето на гнездилките в регионите на Варна, Пловдив и Хасково.

Следващия етап от дейностите по проекта е мониторинга на гнездовия успех на гнездилките, който ще се проведе в края на месец юни. Успоредно с това ще се проверяват и гнездилките, поставени през 2007 г., като общия брой на поставените гнездилки през последните две години ще надхвърли 300.

Добре дошли ще бъдат и Вашите наблюдения на вечерни ветрушки през този гнездови сезон, които може да споделите на посочените по-долу контакти.