Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес в прес-залата на БТА БДЗП свика пресконференция за представяне на „случая” Калиакра или как се опазват местата от Натура 2000 в България. Беше представена тревожната статистика за разрушителния модел на развитие в Натура 2000 защитена зона „Калиакра”. От 2003 г. до април 2008 г. за територията на защитена зона Калиакра са внесени 460 инвестиционни предложения, от които 364 са одобрени след присъединяването на България към Европейския съюз. Инвестиционните предложения включват изграждане на 212 ветрогенераторни турбини, 381 вилни селища, хотели или отделни къщи, 1 кариера, 1 мотописта, 2 голф-игрища и т.н. Или с други думи над 40% от територията на Калиакра и ще бъда унищожена безвъзвратно. Най-малко 109 инвестиционни предложения са одобрени без процедура за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), от които – 92 одобрени след 2007 г.

Данните се основават изцяло на публично достъпна информация, публикувана от Регионалната инспекция по околна среда и водите – Варна и общините Каварна и Шабла.
На журналистите беше представен 1) списък на инвеститорите, получили разрешение за инвестиционните си проекти без ОВОС, 2) карти, илюстриращи мащабите и характера на планираните инвестиции, 3) факти за кумулативния ефект от планираното изграждане на ветрогенератори в цяла Добруджа.

Калиакра е една от шестте зони от Натура 2000, чиято територия беше намалена с 33% от първоначално предложената територия. Поради нарушенията на българското и европейското законодателство, водещи до унищожаването на Калиакра, през февруари 2008 г. БДЗП внесе жалба в Европейската комисия.

Калиакра е разположена на най-интензивния прелетен път на птиците в Европа. Само за един сезон оттам прелитат над 100 000 бели щъркели, над 3000 пеликани и около 10 000 грабливи птици. Над 20% от тези птици (над 42 000 индивида) прелитат на височина под 150 метра, което ги излага на директен сблъсък с ветрогенераторните турбини. Степите и земеделските земи на Калиакра са предпочитано място за нощувка и хранене от белите щъркели, зимуващите гъски и световно-застрашените червеногуши гъски.

За повече информация:
Ирина Матеева
Отговорник Европейски политики