Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На заседанието си на 30 ноември 2018 г. постоянният комитет на Бернската конвенция прие нова препоръка към България по отношение изградените ветрогенератори в района на Калиакра, застрашаващи мигриращите, зимуващите и гнездящите птици. Тя касае същите ветроенергийни паркове, заради които България бе осъдена от Европейския съд, че нарушава законодателството на ЕС.

Новата препоръка изисква в следващите 12 месеца да се осъществят задълбочени анализи на всички въздействия на опериращите в района ветропаркове, както и да стартира обхватен мониторинг на въздействията. И анализите, и мониторингът трябва да обхващат всички типове въздействия, да се прилагат по предварително съгласувани с природозащитни организации и учени научни методи, а резултатите да са публични и представени на обществеността по достъпен начин. Резултатите от мониторинга трябва да се отчитат при по-нататъшно планиране и вземане на решения. В препоръката се изисква да се анализират още възможности за компенсиране на нанесените щети от ветрогенератори, въпреки общото мнение, че такива възможности са практически изчерпани. В случай, че не  бъдат намерени алтернативни възможности и резултатът от предприеманите мерки е незадоволителен, ветрогенераторите трябва да бъдат демонтирани.

В допълнение препоръката изисква страната ни да докладва за изпълнението на все още неизпълнени изисквания по предходната препоръка и  да препотвърди забраната за изграждане на ветрогенератори в уязвимите за птиците зони в новия план за възобновяеми енергийни източници. Препоръката изисква и конкретно, приоритетно финансиране на националния план за действие за червеногушата гъска и без забавяне да се предприемат мерки за опазване на този световно застрашен вид.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) напълно подкрепя новата препоръка на Бернската Конвенция и счита, че Европейската Комисия следва да я ползва като референтен документ при оценката за достатъчността и ефективността на мерките, предприети за изпълнение на решението на Европейския съд по делото „Калиакра“.

––––––––––––––––––––––––––––––

Новото решение идва 12 години след откриването на досие в конвенцията заради изграждане на ветрогенератори на прелетния път на птиците в района на Калиакра, което противоречи на чл. 4 на Конвенцията. То е предшествано от препоръка 130 от 2007 г., която за съжаление и до днес не е изпълнена изцяло от правителството. Като основа за новата препоръка послужиха заключенията на независимия експерт на Бернската Конвенция в рамките на посещение на мисията й в страната ни в средата на май 2018 г. За пръв път от 2007 г. насам бе направена независима и задълбочена оценка на предприетите досега мерки от страна на правителството и са направени конкретни обосновани препоръки какво още е необходимо да се направи, за да се отстранят закононарушенията. Качеството на експертния доклад и изготвената препоръка бяха оценени високо от постоянния комитет на конвенцията.

 

Въпреки огромните усилия, положени от международните институции, да се намери ефективно решение на проблема, българското правителство открито се противопостави на мерките, изискващи задълбочени анализи, мониторинг, прозрачност, сътрудничество, включително на препоръката, свързана с евентуалното демонтиране на ветрогенераторите. След като препоръката бе единодушно одобрена от постоянния комитет, правителствената делегация изненадващо поиска тя да не бъде разглеждана като документ, описващ достатъчните мерки, които следва да бъдат предприети от България за изпълнение решението на Европейския съд по делото „Калиакра“. Въпреки че Конвенцията отбеляза това искане в решението си, новата препоръка е единственият независим и обективен документ който недвусмислено показва, кои са необходимите и достатъчни мерки страната ни да изпълни и задълженията си по Бернската конвенция, и решението на Европейския съд по делото „Калиакра“.
Преди години българските институции с лека ръка одобриха изграждането на ветрогенератори в територия с висок риск за птиците и повече от 12 години отказват да решат ефективно създадения от тях проблем. Следващите 12 месеца ще са ключови за решаването му, а дотогава дивите птици ще продължат да бъдат изложени на рисковете и въздействията от опериращите в района на Калиакра ветрогенератори.