Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Розов скорец, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Две инвестиционни намерения за добив на строителни материали във важни за редица видове птици местообитания бяха отхвърлени от РИОСВ-Пазарджик и РИОСВ-Бургас, благодарение на съвместните усилия на БДЗП, местни общности, заинтересовани страни и граждански организации.

РИОСВ – Пазарджик не одобри осъществяването на инвестиционно предложение за добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше“ в землището на село Ситово, община Пазарджик. Инвестиционното предложение заплашваше от унищожение гнездови местообитания на розовия скорец и скалното врабче. И за двата вида мястото е единственото гнездово находище в област Пазарджик и едно от малкото в страната. И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и е забранено увреждане или унищожаване на местата им за размножаване. БДЗП работи активно по казуса, като оказа важна експертна подкрепа на заинтересовани страни, в това число държавни институции, организации и местни общности. Участвахме активно в процеса с разработването на експертни становища и в обществените обсъждания и експертния екологичен съвет към РИОСВ-Пазарджик. Ключова роля за качеството на експертните становища на БДЗП имаха проведените от Дружеството през годините детайлни проучвания на биологичното разнообразие и постоянния мониторинг върху заплахите в зоната.

Площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000 – „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици и „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Осъществяването му би оказало значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, което включва унищожаване на хранителни и гнездови местообитания на видове птици, предмет на опазване, като белоопашатия мишелов и турилика. Реализирането на ИП заплашваше от унищожаване и гнездовата територия на колонията розови скорци, които, освен защитен вид, са и една от големите атракции и притегателни обекти за любители орнитолози и природни фотографи.

Друга кариера в находището „Полето“ в землището на село Медвен, община Котел, бе също обект на интерес от страна на инвестиционно намерение, което бе отхвърлено от РИОСВ-Бургас.

Ако бе одобрено, това инвестиционно предложение щеше да окаже разрушително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина“ за опазване на дивите птици и ЗЗ „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

По време на общественото обсъждане от БДЗП и Асоциацията на парковете в България изпратихме писмени експертни становища относно очакваната степен на въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони. Площадката на кариерата е ловна територия на белоглав и египетски лешояд, скални орли, орел змияр, царски орли, малки кресливи орли и др. Осъществяването на инвестиционното намерение би унищожило местообитание на ливадния дърдавец, за който ‚ „Котленска планина“ е една от най-важните територии в страната. Местните хора бяха категорично против реализирането на предложението, благодарение на тяхната позиция тези ценни природни местообитания бяха спасени.

Решението бе обжалвано от инвеститора пред Хасковския административен съд, след което и пред Върховния административен съд. И на двете инстанции жалбата бе отхвърлена като неоснователна.