Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимки: © Волен Аркумарев

Специализиран курс за служители на МВР за следдипломна квалификация на тема „Разследване на инциденти с диви животни и междуинституционално сътрудничество“ се проведе във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в периода 04–06 октомври. Участие взеха 8 курсанти от МВР – по един представител от ОД на МВР в Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Враца както и двама представители от новосформирания сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГДНП. Лектори и активни участници бяха хабилитирани преподаватели на Тракийския университет, Асоциацията на прокурорите в България, Главна дирекция „Национална полиция“ и експерти от Българско дружество за защита на птиците и Зелени Балкани. В рамките на обучението бяха представени националното и европейското законодателство свързани с опазването на околната среда, специализирани подходи за разследване на най-честите престъпления срещу защитени видове като използването на отрови, бракониерството и трафик на животни.

Volen Arkumarev

В последния ден на курса бе проведено и практическо упражнение с пресъздаване на инцидент на незаконно залагане на отровни примамки в дивата природа. Ветеринарните лекари от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ споделиха своя опит с лечението на защитени видове станали жертва на посегателство, а участниците в курса, след като разгледаха Центъра, имаха възможност и да освободят в дивата природа птици, лекувани в клиниката му.

Курсът завърши с дипломиране на участниците и удостоверение за придобита квалификация, издадено от Тракийския университет.

„Използването на отровни примамки и бракониерството са сред основните заплахи за редица защитени видове животни в нашата страна. Поради характера на тези престъпления много от тях остават нерегистрирани, а тези, които се установяват и разследват рядко завършват с осъдителни присъди. За успешното разследване и разкриване на извършителите на подобен род престъпления е необходимо добро сътрудничество между различни институции и специализирани познания“ – споделя д-р Волен Аркумарев от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). „Активното участие на гражданите чрез подаване на сигнали при установяване на престъпления срещу природата са изключително важни за успешното разследване на тези престъпления“ – допълва гл. инсп. Трифон Бойчев от сектор „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ към ГДНП.

БДЗП и Тракийски университет гр. Стара Загора инициираха създаването на този специализиран курс с цел повишаване на квалификацията на служители на държавните институции във връзка с борбата с използването на отрови в дивата природа и други престъпления срещу природата. Това е една от важните цели залегнали в „Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“, който бе официално приет от Министерство на околната среда и водите през лятото на 2021 г. Курсът е част от учебната програма на Тракийския университет за следдипломна квалификация. Първият подобен курс в страната ни се проведе през 2022 г. и в него взеха участие 13 представители на МВР, РИОСВ, РДГ и ОДБХ.

Специализираният курс се проведе в рамките на LIFE проектите „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/1162) финансиран от програма LIFE на ЕС, който се координира от БДЗП и се изпълнява в международно сътрудничество със Зелени Балкани, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Съюза на ловците и риболовците в България, Румънското орнитологично дружество, Фондация за местообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“.