Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Миналата седмица алармирахме за проектозакон на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), който предвижда промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, позволяваща на всички служители на МЗХГ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната да ловуват като използват забранени от закона, неселективни методи и средства за ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. Като причина за това се посочва предотвратяването на разпространението на африканска чума по свинете, но в действителност последствията върху биоразнообразието ще са пагубни. Нещо повече, тази заплаха касае не само България, но и съседните Балкански страни, тъй като много от представителите на дивия свят пресичат държавните граници в търсене на нови територии, храна или по време на миграция.

Ако бъде одобрено, това предложение ще обезсмисли десетилетия усилена работа за опазването на природното наследство на България и буквално ще ни върне в каменната ера. То ще позволи използването на отрови и отровни примамки в дивата природа, което ще постави в огромен риск много застрашени видове, като лешоядите и другите хищни птици, както и биоразнообразието като цяло. Подобни примитивни практики на управление на дивеча вече са имали опустошителен ефект върху популацията на много видове птици и бозайници на Балканите от петдесетте до осемдесетте години на миналия век. Те доведоха до днешното неблагоприятно състояние на хищните пици и лешоядите в частност, чиито популации за по-малко от 30 години са доведени до ръба на изчезването. Освен всичко това предвидените промени влизат в конфликт с редица международни (Бернска и Бонска конвенции, Международният план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия), европейски (Директиви за птиците и местообитанията на ЕС) и български (Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Наказателен кодекс (НК), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закон за защита на растенията (ЗЗР)) закони, наредби и конвенции.

Всеки един от нас може да помогне това да не се случи като изпрати становище до МЗХГ и ИАГ до 19 октомври. Може да използвате становището на Българското дружество за защита на птиците (прикаченият документ) и да го изпратите на следните електронни адреси: . Не забравяйте да поискате входящ номер!
Освен с призив към изпращане на становища, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Коалиция „За да остане природа в България“ организират и международна петиция, която ще бъде внесена в Министерството на земеделието, храните и горите, Министерския съвет на Република България и Изпълнителната агенция по горите. Нека спрем използването на отрови – тихият убиец в природата!

Подпишете петицията тук: http://chng.it/vsjbGvFHKD!