Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Провежда се ежегодно в средата на януари от 1967 г. Преброяването обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната. Тази година преброяването е от 11 до 13 януари и в него ще участват доброволци от неправителствените природозащинти организации, регионалните звена на МОСВ и БАН. 32 от местата, които ще бъдат обхванати от Среднозимно 2008 са влажни зони, за които се очаква да излязат заповеди за включване в НАТУРА 2000, а 10 от тях са обявени от Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение. Партньори в осъществяване на преброяването са природозащитните организации Зелени Балкани, Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, БДЗП и фондация Льо Балкан.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се осъществява в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят и за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

България е предпочитано място за зимуване на множество водолюбиви видове птици, които долитат при нас от Северна Европа. Сред тях са немалко видове с различна степен на застрашеност като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува до 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Тук зимува между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница.