Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

на Българо-Румънския проект за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори организира БДЗП на 6 юни 2007 г. /сряда/ от 9.30 ч. в Информационния център на ЕС в София. На срещата представители на държавни институции, екологични неправителствени организации, български експерти и учени в областта на горската екология и природозащитата ще имат възможност да се запознаят с целите и приложенията на проекта, и да участват в дискусия за дефиниране на екологични критерии за определяне на значими за опазване на биоразнообразието гори.

Методът за картиране на гори с висока природозащитна стойност, т. е. важни за опазване на биорзнообразието, е разработен през 2001 г. от Европейската работна група за горите към BirdLife International и WWF. До момента методът е приложен в 5 европейски държави- Литва, Латвия и Естония, Полша и Беларус.

Българо-Румънският проект за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори е иницииран от Европейската работна група за горите към BirdLife International и стартира през март 2007 г. Проектът е спонсориран от фондацията Aage V. Jensen Charity.

Срещата има за цел да информира и провокира по-широк интерес към дейностите за защита на горите, значими за опазване на биоразнообразието в България. България е на едно от водещите места в Европа по биологично разнообразие с много редки, застрашени и ендимични видове.

Предварителна програма на срещата

За повече информация:

Дияна Костовскa, Координатор на българо-румънски проект за картиране на гори с висока консервационна стойност

Ваня Ратарова, Отговорник по опазването на горите