Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалата събота (23 февруари) БДЗП и Стил Травъл организираха първата  екскурзия с кауза, предназначена за членове на Дружеството. Каузата – с част от сумата за екскурзията ще бъде подобрено състоянието на платформите за гнездене на къдроглавия пеликан в блатото Песчина на остров Персин. Така заедно ще дадем по-голям шанс на вида да отглежда спокойно малките си във втората гнездова колония на къдроглавия пеликан в България.

Целта бе едно от райските кътчета за водолюбиви птици – езерото Керкини в Северна Гърция. Езерото в заливната част на река Струма, превърнато в язовир, е от изключително значение за гнездящи, мигриращи и зимуващи водолюбиви и грабливи птици. Затова то е определено като Орнитологично важно място  и Влажна зона с международно значение към Рамсарската конвенция. Язовирът е обявен за национален парк, също е включен и в екологичната мрежа Натура 2000.

Силният снеговалеж в София не отказа ентусиастите и затова преживяха една незабравима среща с природата и живия свят на Керкини. Освен къдроглавите пеликани и розовите фламинги, които всички се надявахме да видим, наблюдавахме и белоока потапница, доскоро световно застрашен вид, както и голям креслив орел – все още световно застрашен от изчезване. Само за няколко часа наблюдение, видяхме 35 вида птици, сред които  и зимно бърне, шилоопашата патица, малък корморан, бял ангъч, кафявоглава потапница. За тези, които за пръв път участваха в приключението „наблюдение на птици“, всяка близка среща с птиците в природата бе вълнуващо изживяване. Тези близки срещи с пеликаните и фламингите дадоха възможност и на фотографите да запечатат незабравими кадри.

Очаквайте скоро информация за бъдещи подобни екскурзии с кауза.