Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На два нови проекта с активното участие на Българското дружество за защита на птиците беше дадено начало в последните дни. И двата проекта са за опазването на ключови видове – къдроглав пеликан и малък креслив орел и са финансирани по програма LIFE на Европейския съюз.

На официална среща в Букурещ, Румъния, беше открит проекта „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716). Основната му цел е опазване на  къдроглавия пеликан на Балканския полуостров, чрез редуциране на застрашаващите го фактори по време на гнездене, миграция и зимуване, както и подобряване на гнездовите местообитания на вида.

В България къдроглавият пеликан гнезди в езерото Сребърна и в блато Песчина на остров Персин. Поречието на река Дунав, Бургаските влажни зони и големите язовири в южната част на страната са едни от най-важните места, където видът се среща по време на миграция и зимуване. Пеликанът е добър индикатор за екологичното състояние на влажните зони, които обитава.“ споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Основните дейности, заложени в проекта са: проучване на гнездовата, мигриращата и зимуващата популация на вида, изграждане на нови гнездови местообитания, информационни кампании сред рибари и ловци, обучителни семинари, образователни и комуникационни дейности за широката общественост и др.

Проектът е с продължителност пет години и се координира от Rewilding Europe в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта. В проекта са включени 27 Специално защитени зони от Натура 2000, които са ключови за пеликана по черноморско-средиземноморския прелетен път. В България Натура 2000 зоните, в които ще се извършват дейности са десет: „Сребърна“, „Комплекс Беленски острови“, „Шабленски езерен комплекс“, „Бургаско езеро“, „Комплекс Мандра-Пода“  „Атанасовско езеро“ , „Комплекс Стралджа“ , „Язовир Овчарица“ , „Студен Кладенец“ и „Язовир Розов Кладенец“.

Проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) е финасиран по програма Life на Европейския съюз.

Вчера в София на официална среща беше дадено и началото на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Бенефициерите по проекта  Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Североизточно държавно предприятие – Шумен и Българско дружество за защита на птиците, стартираха процеса по подписване на споразумения, с които всеки един от партньорите се ангажира с изпълнението на конкретни дейности и задължения при реализирането на проекта.

„Поздравявам колегите от Югоизточно и Североизточно държавни предприятия, чието партньорство е изключително важно, както при изпълнение на дейностите по проекта, така и за устойчивостта на постигнатите резултати. За втори път Изпълнителна агенция по горите ще работи съвместно с Българско дружество за защита на птиците. Сигурен съм, че доброто ни сътрудничество, обединяването и допълването на знания, опит и усилия от нашите експерти ще доведат до сериозни анализи и отново успешно ще приключим планираните дейности.“, каза в приветствието си към участниците инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ.

 

Проектът ще бъде реализиран на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Централна, Югоизточна и Североизточна България. Основната му цел е свързана с дългосрочното опазване популациите на вида малък креслив орел, чрез осигуряване на защита и устойчиво управление на съществуващите местообитания и създаване на нови такива.

 

Някои от основните очаквани резултати са свързани с картиране на нови гнездови местообитания, проследяване на вида със сателитни предаватели за идентифициране на миграционните пътища и потенциалните заплахи при миграция.  В проекта са предвидени множество лесовъдски дейности, които ще бъдат извършени с цел опазване на малкия креслив орел: на площ от 350 ха ще се приложи т. нар. „Саaрландски метод“ при извеждането на отгледни сечи в горите; 40 ха иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения, ще бъдат превърнати в широколистни дъбови гори, характерни за регионите, в които ще бъдат създадени; ще се подобри състоянието на 40 ха и ще се създадат нови 13 ха полезащитни пояси и др.

 

Проектът цели опазването точно на малкия креслив орел, защото този вид е показател за биологичното разнообразие. Той е характерен за българските гори и приоритетен за Европейския съюз. Характеризира се, като емблемата на проекта. Работейки за него ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите. Обхвата и дейностите по проекта са от изключителна важност, имайки предвид, че  един от главните маршрути на миграция на вида от Европа към Африка – Виа Понтика, който следват и много други грабливи, водолюбиви и пойни птици, минава през територията на България — над Странджа планина и по бреговата ивица на Черно море.