Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Теренни екипи на БДЗП и „Зелени Балкани“ започнаха първия етап от пролетния обход за идентифициране на гнездящи двойки ловни соколи в част от защитените зони по проект „Живот за сокола“. Целта на експертите е да съберат информация за потенциалните гнездови територии на вида в защитени зони „Суха река“, „Батова река“, „Провадийско-Роякско плато“, „Сините камъни-Гребенец“, „Каменски баир“, „Язовир Овчарица“, „Сакар“. Предстои да стартират и теренните дейности в останалите проектни зони.

© Димитър Градинаров

Доброто познаване на разпространението на ловния сокол е необходимо за успешното прилагане на конкретни консервационни дейности. Все още има обширни територии, които са подходящи за гнездене на вида, но не са добре проучени. Целта на проучванията е да се събере подробна информация за присъствието на вида и откриване на новосформирани двойки и важни места за хранене и почивка. По време на теренните проучвания се регистрират и потенциалните заплахи за ловния сокол и други видове хищни птици в зоните от мрежата Натура 2000.

За момента в България е известна една гнездяща двойка на вида като по-рано този месец бе потвърдено нейното присъствието в гнездовата територия. Тъй като проследяването на двойките ловни соколи е по-трудно през периода на гнездене, първият етап на проучванията започва в самото му начало, през март, и ще продължи до май.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.