Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 20-ти ноември стартира подхранването на шест места на царските (кръстати) орли в Югоизточна България.

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през зимата и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Зимното изкуствено подхранване на кръстати орли се осъществява на шест подходящи за подхранване места в Защитена зона от Натура 2000 „Сакар”. Подхранванията ще се извършват на всички места веднъж на няколко дни през периода 20 ноември – 22 декември 2023 г. На всяко подхранване ще бъдат изнасяни от 5 до 7.5 кг месо.

Целта на мярката е задържане на гнездовите двойки в териториите им през цялата година и привличане на нови гнездови двойки в подходящи за гнездене райони. Допълнителното подхранване през зимата цели и да задържи млади птици на безопасни места.

Основният проблем е недостатъчно храна през зимата и скитане в места, където рисковете от незаконен отстрел и отравяне са големи. Благодарение на подхранването се очаква гнездовите двойки да остават на територията си през цялата зима, както и да се заемат нови гнездови територии около местата за подхранване.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.