Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Andras Kovacs/RaptorImages

На 1 декември стартира подхранването на пет двойки царски (кръстати орли) в Югоизточна България.

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през зимата и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Целта на мярката е задържане на гнездовите двойки в териториите им през цялата година и привличане на нови гнездови двойки в подходящи за гнездене райони. Допълнителното подхранване през зимата цели и да задържи млади птици на безопасни места.

Основният проблем е недостатъчно храна през зимата и скитане в места, където рисковете от незаконен отстрел и отравяне са големи. Благодарение на подхранването се очаква гнездовите двойки да остават на територията си през цялата зима, както и да се заемат нови гнездови територии около местата за подхранване.

През пролетта и лятото (от май до края на август) петте двойки бяха подхранвани с цел да се повиши гнездовият им успех. Една от двойките бе подхранвана и през септември, заради броя на малките – цели три, които успешно напуснаха гнездото.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.