Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От месец април стартира нова схема за патрулиране на територията на Природен парк „Персина“, организирана от ДПП „Персина“ и с участието на експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Целта на патрула е да се осигури наблюдение върху степента на безпокойство и поведението на къдроглавите пеликани по прилежащия към парка участък от река Дунав. В периода от април до юли обект на наблюдение беше територията около блататa на остров Персин, като целите и усилията на експертите бяха насочени върху осигуряване на минимално безпокойство на гнездящите вече две колонии къдроглави пеликани на острова.

За разширение на обсега на наблюдението на пеликаните по поречието на река Дунав, през месец септември се осъществи патрул по вода. Обхвата на патрулирането беше акваторията около Никополска островна група и Комплекс Беленски острови. В проверката взеха участие експерти от ДПП „Персина“ и БДЗП, като се следваше стандартна методика за оценка на състоянието на вида и факторите на безпокойство, разработена по проект „Животът на пеликана“.

По време на водния патрул бяха установени общо 243 къдроглави и 119 розови пеликана. През месец септември, както и през предходните месеци на патрулиране нe са регистрирани нарушения.

Дейностите по патрулиране продължават. Те са част от дейностите на ДПП „Персина“ за оценка на състоянието на къдроглавите пеликани и рeгистриране на степента на безпокойството на вида по проект „Животът на пеликана“. В предстоящите месеци схемата по патрула предстои да бъде допълнена с надградената система за видеонаблюдение на остров Персин.

Патрулирането се изпълнява от ДПП „Персина“ с участието на експерти от БДЗП, като част от дейностите по проект  „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с подкрепата на Whitlеy Fund for Nature.