Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Стартира официалният сайт по проект „Безопасна мрежа за Бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas). Проектът се реализира от Електроразпределение Юг (част от EVN) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран по програма LIFE на ЕС.

Двуезичният сайт https://lifesafegridforburgas.bg/bg/ (на български и английски език) е лесен и интуитивен за работа и предлага разнообразна информация и снимки. На него може да намерите информация за проекта и организациите, които го реализират; детайли за планираните технически дейности по електроразпределителната мрежа; подробности за програма LIFE на Европейския съюз; информация за застрашените видове птици и ползи за опазване природата и биоразнообразието в региона на Бургаските езера след приключване на проекта, както и новини за неговата реализация.

Проект „Безопасна мрежа за Бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas) официално стартира на 1 октомври 2021 г. и обхваща района на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – Via Pontica, и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта му е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с части от електроразпределителната мрежа и подобряване на качеството на електроснабдяване в населените места в района на Бургаските езера, в които през месеците с миграция на птиците се регистрират смущения в електрозахранването. Планираният срок за изпълнение на всички дейности е до 2026 г.

В рамките на проекта Електроразпределение Юг планира мащабни дейности за обезопасяване на електроразпределителната мрежа:

  • Подземно полагане (кабелиране) на 52 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение), което напълно премахва рисковете за дивите птици
  • Обезопасяване (чрез защитни изолации) на 2000 стълба от електроразпределителната мрежа
  • Монтаж на 2000 броя дивертори (светлоотразителни маркери) по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Изграждане на 18 трафопоста и една възлова станция.

Българското дружество за защита на птиците планира дейности, свързани с мониторинг на защитени видове птици в 4-те НАТУРА 2000 зони – „Бургаско езеро”, езеро „Мандра – Пода”, „Атанасовско езеро” и „Поморийскo езеро”.

В рамките на дейността ще се извърши обход и инспекция на електропроводите, като целта е да се констатират типовете на стълбовете, типа релеф и др. В края на проекта ще се извърши мониторинг на ефективността от кабелираните (подземно положени) електропроводи, както и на тези, на които са монтирани защитни изолации и дивертори.

Проектът „Безопасна мрежа за Бургаските езера” е на обща стойност 5,5 милиона евро, като 75% от средствата са осигурени от програма LIFE на ЕС, а 25% – съфинансиране от Електроразпределение Юг.

Сайтът е разработен в рамките на проект ”Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи около бургаските езера”/LIFE20 NAT/BG/001234.