Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Свилен Чешмеджиев

ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организираха изрисуване на жилищен блок като част от проекта „Живот за птиците“.

Художниците  от „140 Идеи“ изрисуваха стена на блок, намиращ се на централно място в град Белене. Стенописът е с акцент върху къдроглавите пеликани, които от 2016 г. гнездят в Природен парк „Персина“ и които често стават жертва на сблъсък с въздушни електропроводници.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

С цел да защити живота на птиците ЕРМ Запад постави 335 дивертора в близост до гнездовата колония на остров Персин. Диверторите правят въздушните електропроводи видими за птиците дори при лошо време.

© ЕРМ Запад

© ЕРМ Запад

На стенописа са изобразени още големият воден бик и земеродното рибарче – други характерни за района видове.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Целта на настоящата инициатива е да популяризира проекта „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България” (LIFE16 NAT/BG/000612“), който се реализира в специално защитени зони от мрежата Натура 2000 и включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове, осигуряване на възможности за безопасно гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа. Проектът се финансира от програма LIFE на Европейската комисия.