Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Владимир Младенов

В средата на март 2021 г. стартираха теренните проучвания по проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023). Това е една от ключовите дейности в проекта, от която екипът на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получи допълнително информация за рисковите за птиците електропроводи по река Дунав и в западната част на страната. В нашата страна, освен БДЗП, партньори по проекта са и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

През настоящия сезон проучванията са съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които са част от проекта – Специално защитена зона (СЗЗ) „Обнова“, СЗЗ „Деветашко плато“, СЗЗ „Цибърско блато“, СЗЗ „Рибарници Орсоя“, СЗЗ „Студенец“ и СЗЗ „Карлуковски карст“. През месеците март и април нашите експерти събраха информация за над 1200 броя електрически стълба  и обходиха близо 180 км. от електроразпределителната мрежа 20kV в гореизброените райони. От цялата събрана информация, бяха определени най-рисковите за птиците райони, които предстои да бъдат допълнително проучвани и обхождани ежемесечно до края на април 2022 г. Често в природата птиците стават жертви на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб или от директен сблъсък с въздушните проводници. Нашите екипи констатираха и първите жертви по време на проучването – бял щъркел, обикновен мишелов, бухал, сврака и др.

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

Проучването ще продължи една година, като зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно.

 Проектът „Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав(LIFE19 NAT/SK/001023) е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз, като основната част от дейностите и инвестициите му са насочени към намаляване на смъртността на целевите видове птици от токов удар и сблъсък с електропроводи по време на миграция, нощуване, гнездене или в хранителните им местообитания. В проекта си партнират 15 организации от седем държави – Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Координиращ бенефициент е Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS).