Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на месец април 2020 г., при спазване на всички ограничителни мерки, наложени със заповед на министъра на здравеопазването, стартираха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16 NAT/BG/000612. Това е една от ключовите дейности в проекта, от която екипа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получи допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната.

Теренното проучване стартира през 2018 г., когато бяха обхождани рискови електропроводи в Специално защитени зони (СЗЗ): „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“  „Никополско плато“, „Златията“ и „Кресна“. През 2019 г. проучванията бяха съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които също са част от проекта – „Места“, „Славянка“, „Кресна“, „Раяновци“ и „Понор“.

Тази година е последната от полевите проучвания и обект на изследване са опасните електропроводи в района на следните СЗЗ: „Рупите“, „Мелнишки пирамиди“, „Места“, „Западен Балкан“  и „Средна гора“.

Паралелно с полевите проучвания стартират и дейностите по изследване на влиянието на проекта върху целевите видове птици и проектните места, като полеви експерти ще обхождат обезопасени електропроводи в СЗЗ „Врачански Балкан“, „Комплекс Беленски острови“, „Свищовско-Беленска низина“ и „Никополско плато“.

До края на месец ноември ежемесечно ще се обхождат рискови за птиците електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Често в природата птиците стават жертви на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб, или от директен сблъсък с проводници. Още в началото на проучването нашите екипи констатираха и първите жертви – черношипа ветрушка (керкенез), обикновен мишелов, свраки и др.

Теренните проучвания са планирани да се проведат през първите три години от стартирането на проекта, като тези дейности вече са реализирани през 2018 и 2019 г. Зоните на конфликт между птиците и eлектроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене.