Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ливаден дърдавец

Решението излиза година след като кметът Костадин Катин със заповед одобри подробния устройствен план на имота. Заповедта е атакувана в окръжния съд в Кюстендил от собственици на съседни парцели. По сигнал на един от тях, БДЗП изготви становище по заповедта и изрази позиция, че тя трябва да бъде отменена, тъй като е в нарушение на националното и международното законодателство. С помощта на Мария Молешка от Инфо-еко център Враца и коалиция За да остане природа в България (Асоциация на парковете в България и БДЗП), жалбата на гражданите е придвижена по съдебен път. Решението на съда е взето въпреки положителното становище на РИОСВ-София.

Защитена зона Кочериново е от международно значение за опазването на световно застрашения ливаден дърдавец (Crex crex) и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел (Ciconia ciconia) , който гнезди тук в значителна численост. Реализирането на подобен тип инвестиционно предложение би довело до трайно увреждане и унищожаване на местообитанията на тези видове. Кочериново е сред 88-те зони за птиците, за които предстои да бъдат издадени заповеди за обявяването им като част от Натура 2000 до 2 март 2008 г.120179417722