Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Csonka Peter

В края на месец февруари 2023 г. се сформира нов сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ в отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Секторът провежда оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления по чл. 235-239, 278в-278д, чл. 349 и чл. 352–354 от Наказателния кодекс. Сред включените в тях са: гори, дивеч, риба, защитени територии и местообитания, защитени видове, питейни води, замърсяване на почва, въздух и води, управление на отпадъците, отровни вещества и др.

Създаването на сектора е резултат от работата на сформираната през 2022 г. от министъра на вътрешните работи междуведомствена работна група, която предложи и механизъм за взаимодействие между компетентните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието. Създаването на специализирания сектор е и в изпълнение на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право.

БДЗП подпомага изграждането на институционален капацитет за борба и превенция на посегателствата над защитени видове. Представители на организацията участваха активно в междуведомствената работна група, чрез която се зададоха основната рамка и дейности, нужни за създаването на специализираното звено към МВР. Групата работи за създаването на единен протокол за действие при установяване на посегателство, нарушение и/или престъпление против природата, както и за структурирането на координационен съвет, който да осъществи навременна и ефективна подкрепа на институционално и на оперативно ниво. Друг основен ангажимент на работната група беше и създаване на условия за подобряване на информационния обмен между институциите.

Българско дружество за защита на птиците подпомага дългосрочно работата на групата с експертизата си в борбата с престъпленията срещу защитени видове птици. Повече от 15 години екипът ни работи активно срещу залагането на отровни примамки, бракониерството, ограбването на гнезда и трафика, заради които популации на видове като ловен сокол, царски орел, червеногуша гъска, египетски лешояд са под сериозна заплаха от изчезване.

Надяваме се, че със сформирането на този специализиран сектор в МВР броят на разкритите престъпленията, които водят до унищожаване на защитени видове и природното ни наследство ще се увеличи и ще бъдат наложени предвидените по закон наказания!