Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Николай Терзиев

Готови са първоначалните резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в Югоизточна България. От 30 гнездови находища на вида са събрани хранителните остатъци, включващи кости, пера, погадки в и под гнездата, както и по местата за почивка, които птиците използват. Събрани са 279 погадки, а обемът на материала възлиза на 259 кости и костни фрагменти, принадлежащи на 249 отделни екземпляра.

В резултат на изследването е установено, че насекомите и земноводните имат незначително участие в храната на малкия креслив орел. Влечугите са малко повече от 15% от улавяните жертви. С най-много различни представители сред жертвите са птиците, включващи 16 различни таксона. Малките креслив орел ловува в най-голям процент бозайници – 2/3 (68.27%) от храната на вида, като честите жертви са различните видове полевки. Важен хранителен компонент се явява и западния белогръд таралеж.

Малък креслив орел

© Николай Терзиев

Популацията на малкия креслив орел у нас е концентрирана предимно Източна България:  Сакар, Дервентските възвишения, предпланините на Странджа,  долното течение на р. Тунджа, Лудогорието, Ломовете. Този горско гнездящ вид хищна птица се изхранва в открити пространства, включващи различни по тип затревени територии (пасища, ливади, поляни), мозаечно разположени сред обработваеми площи, синори и храстова растителност. Видът ловува основно полевки и други дребни гризачи, но превключва и на алтернативни жертви като земноводни и малки птици, когато основния хранителен източник липсва или е в недостатъчно количество.

Проучването е осъществено в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“.