Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С посещение на защитени зони „Рибарници Челопечене“ и „Долни Богров – Казичене“ днес официално бе поставено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата. Това е възможно чрез включване в поредица от обучения на млади хора и а граждани, които обичат природата, проявяват интерес към проучване на дивия свят и вярват, че само с тяхното участие в процесите на вземане на решения, може да бъде постигната желаната промяна в полза на природата и хората.

Посещението на терен и всички предстоящи обучения, срещи и кампании са дейности от проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), подпомогнат от Фонд „Активни граждани“, наричан накратко „Граждани за природата“. С него се постави началото на набирането на желаещи за участие в първият цикъл обучения, свързани с природозащитното законодателство и гражданското участие.

Журналисти, доброволци и студенти „влязоха в обувките“ на полеви специалисти. На територията на двете защитени зони от мрежата Натура 2000 те извършиха реално наблюдение на птици и на застрашаващите влажните зони фактори. Всички участници събираха данни, чрез единствената по рода си у нас платформа за събиране и съхраняване на данни за дивата природата SmartBirds Pro. Преди да се запознаят с методиката на провеждане на мониторинг сред природата, специалисти от БДЗП им представиха и историите на двете важни за птиците места.

При посещението на терен участниците сами се убедиха в огромния отпечатък, който действащата в границата на ЗЗ „Рибарници Челопечене“ кариера оставя. Под силния натиск на добивната дейност  и тежката техника защитената зона е изцяло променена и първоначалните местообитания унищожени, видяха всички присъстващи. Положените усилия от страна на инвеститора създават нови, но различни от предишните местообитания за птиците. В сравнение с нея другата защитена зона – „Долни Богров – Казичене“ е по-запазена, но също под натиска на действаща кариера и нерегламентирано замърсяване. Въпреки, че двете важни за птиците места се намират съвсем близо едно до друго, те изглеждат много различно, в резултат от въздействието на човешката дейност върху тях.

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас. Една от първите унищожени защитени зони от Натура 2000 е на няколко километра от столицата, а именно посетената защитена зона „Рибарници Челопечене“. Загубата на местообитания на птиците в нея е резултат от официално взети решения и неотчитане мнението на гражданите.

Ние като граждани имаме възможност да участваме във вземането на решения, които засягат природата около нас, но не винаги знаем кога и как да приложим правата си. Не знаем как да постъпим и какви доказателства да съберем. Не си даваме сметка и колко важно е да събираме данни за птиците, за да можем да ги опазваме ефективно. Без нашето участие могат да бъдат взети и други недалновидни решения, на чиито последствия ставаме свидетели, показва опитът на БДЗП.

Затова активното участие на гражданите в процесите на вземане на решения и издаване на нормативни актове е от огромно значение за опазването на природата на България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.