Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази година ще успеем да увеличим дома на царския орел с 4 дка, благодарение на дарените от вас 1407 лв. Въпреки извънредната ситуация в страната и света, във връзка с ограничаване разпространението на COVID 19, и насочването на много средства за нуждите на здравеопазването, Вие отделихте и за нашата кауза – да спасим застрашения от изчезване царски орел, като му осигурим сигурен и безопасен дом. Благодарим!

Чрез ДМС „POLET” на кратък номер 17 777, на platformata.bg и с директни дарения към банковата сметка на БДЗП и еPay събраната сума е 1407 лв. Тези средства са достатъчни за закупуването на близо 4 дка земи, в мястото в страната, което е от огромно значение за оцеляването на царския орел – Сакар планина. Това е територията с най-голям брой двойки на вида у нас. Благодарим на всички, които почувствахте каузата близка, повярвахте в нея и я подкрепихте.

Запазването на ценни за царския орел места е само един от начините да помогнем на вида да оцелее в нашата страна. Запазвайки пасищата в Сакар, ние запазваме многочислените колонии на лалугери и осигуряваме сигурна храна за двойките царски орли, обитаващи тази територия. Така гарантираме на птиците места, в които могат да ловуват, да почиват и да отглеждат малките си, малко по-спокойно и по-сигурно в бъдеще.

Малките стъпки водят до големи промени, затова всеки един допълнителен декар земя е от огромно значение за опазването на царския орел не само у нас, но и в света.

Увеличаването на пасищата, поставянето на изкуствени гнезда, чрез които подпомагаме младите и неопитни двойки царски орли да пристъпят към гнездене и отглеждане на малки, осигуряване на охрана на рискови гнезда, в периода на израстване на малките, засаждането на дървета, които след години може да бъдат използване за гнездене от царските орли, са само част от мерките, които прилагаме, за да спасим вида.

И вие сте част от всичко това, защото заедно сме по-силни, по-можещи, по-знаещи и с по-големи шансове да запазим природата и създадем една по-здрава среда за живот за всички нас.