Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ново проучване на гнездящите птици в Европа показва, че птиците днес са с около 600 милиона по-малко, отколкото са били преди 40 години.

Най-голям спад се наблюдава в популацията на домашното врабче (247 милиона индивида по-малко), следвано от жълтата стърчиопашка (97 милиона по-малко), скореца (75 милиона по-малко) и чучулигата (с 68 милиона птици по-малко).

Екип от учени от Кралското дружество за зашита на птиците (RSPB), BirdLife International и Чешкото орнитологично дружество, е анализирал данни за 378 от 445 вида птици, срещащи се в страните от Европейския съюз.

Между 1980 и 2017 г. авторите оценяват общ спад на популациите на тези видове между 17% и 19%, което се равнява на загуба между 560 и 620 милиона птици.

Проучването е съставено с помощта на данни от Oбщоевропейската схема за наблюдение на птиците на Европейския съвет за преброяване на птиците и задължителното докладване от държавите-членки на ЕС до Европейската комисия, съгласно Директивата за птиците.

Домашното врабче е загубило 50% от популацията си от 1980 г. насам, или общо 247 милиона птици. Полското врабче също е с 30 милиона по-малко от преди. И двата вида са засегнати от промените в селскостопанската политика, недостигa на храна и замърсяването на въздуха.

Голяма част от спада в популациите се наблюдава през 80-те и 90-те години на миналия век, като през последното десетилетие темпът се забави. Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на Европейския съюз осигуряват правна защита на приоритетните видове и местообитания, което води до положителни резултати. Например популациите на седем вида хищни птици са се увеличили през последните десетилетия след предприемане на конкретни мерки и реализирането на природозащитни проекти.

Въпреки това, спадът в популациите на широко разпространените видове птици е индикатор за нуждата от по-широкомащабна природозащитна работа. Тази загуба е сигнал за увреждане на нашите екосистеми, на техните функции и предоставянето на екосистемни услуги, от които зависи човечеството.

В България  резултатите от мониторинга на широкоразпространените видове птици (МОВП) показват 25% намаляване на птиците в земеделските земи за последните 17 години.