Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Един от всеки осем вида птици е застрашен от изчезване. Но какви са основните фактори, които причиняват това? Може би ще се изненадате. Представяме Ви петте най-големи заплахи за птиците по света и какво се предприема в борбата с тях.
Последният доклад на BirdLife International „Състоянието на птиците по света – 2018“ показва, че много от видовете птици  – над 11 000, са в неблагоприятно положение. Поне при 40% от тях има спад в популацията, като един от осем вида е световно застрашен от изчезване. Много видове птици, известни досега като широкоразпространени като гургулицата, снежната сова, тъпоклюната кайра  и папагалът Жако, са изложени на все по-голям риск.

  1. Индустриално земеделие

Проблемът: Повече от една трета от земната повърхност е посветена на селското стопанство. Често си представяме земеделската земя като идиличен, естествен пейзаж, но разрастването и интензификацията на земеделието влияе върху състоянието на 74% от световно застрашените птици . Не само с унищожаването на естествените местообитания, особено в тропическите райони, но и с употребата на пестициди, които са отровни за птиците.
Решението: За щастие селското стопанство може да функционира по начин, който е устойчив и съвместим с природата, като същевременно е доходоносен за хората. Например в България чрез  демонстрирането  на  модел  за  устойчиво  управление  на  пасища, LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ цели да окуражи фермерите да поддържат разнообразни  мозаечни  местообитания,  богати  на  животни,  част от които са важен хранителен ресурс за царските орли, а  други  са  редки  и  застрашени  от  изчезване.  Опазването  на  биоразнообразието и традиционните методи за пасищно отглеждане  на  домашни  животни  са  съвместими  и  са  от  полза  както за фермерите, така и за природата. Това увеличава  и интереса за кандидатстване за директни  плащания  на  площ,  агроекололични  плащания  и  плащания  по  Натура 2000.
2. Дърводобив

Проблемът: Тъй като почти две трети от видовете се срещат в горите, дърводобивът е огромен проблем за птиците. Много от тези видове не могат да живеят извън горите. Дърводобивът се дължи на глобалното търсене на дървен материал, хартия и земя, върху която да се отглеждат технически култури и биогорива. В България например изсичането на старите гори, селективното изсичане на остарелите дървета и залесяването на пасища води до разрушаване на размножителните и на хранителните местообитания на малкия креслив орел.
Решението: BirdLife International работи усилено, за да обърне тази тенденция. Организацията е част от амбициозното партньорство „Трилион дървета“, което има за цел да засади, опази и възстанови трилиони дървета до 2050 г.  У нас една от основните цели на проекта „Горите на орела“  е да се поддържат и подобряват хранителните и размножителните местообитания както и тези за нощувка на малкия креслив орел чрез разработка и приложение на устойчиво управление на горските ресурси.
3. Инвазивни видове

Проблемът: Всички сме чували за инвазивните видове, но малко хора осъзнават колко вредни са за птиците. През последния половин век инвазивни видове, като плъхове и мишки, са били отговорни за повече от 70% от изчезналите видове птици. Птиците на отдалечените острови са особено податливи на тази заплаха, тъй като те са еволюирали с малко естествени хищници.
Решението: BirdLife идентифицира 88 острова по целия свят, където застрашени от изчезване видове са под опасност от инвазивни бозайници. Ако проблемът се реши, ще бъдат защитени близо 55 световно застрашени видове птици.

4. Незаконен лов и улавяне

Проблемът: Незаконният лов и улавянето на птици от дивата природа може за много кратко време да причини огромни загуби за популациите.
Решението: Един от основните начини за ограничаване на тази опасност са промените в закона. В момента 155 вида птици са защитени от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

5. Промените в климата

Проблемът: Досега близо една четвърт от проучваните в световен мащаб видове птици са отрицателно засегнати от изменението на климата. Наблюдават се промени в размножителните и миграционните цикли.
Решението: Мрежата на BirdLife с орнитологично важни места идентифицира жизненоважни природни зони, които облагодетелстват не само птиците. Много от тези зони служат като бели дробове – дърветата и растителността изпомпват излишния въглерод от атмосферата и спомагат за намаляване на последиците от изменението на климата.

Текст: BirdLife Internatinal, “The top five threats to birds may surprise you