Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Заетите от двойки гнездови територии в страната до момента са едва 36. Една трета от двойките не са пристъпили към размножаване или са гнездили неуспешно и няма да имат малки.

Две територии са заети от самотни птици, а в Източните Родопи бяха открити гнездата на 4 двойки, за чието съществуване се знаеше, но гнездовищата досега не бяха известни. Предвиждат се нови посещения на териториите, където има предположения за присъствие на други двойки.

В наши дни египетския лешояд е една от най-бързо намаляващите хищни птици в Европа. След 1989 г. в страната е известно гнездене на поне 97 двойки, т. е. за период от около 20 години, популацията на вида в България е намаляла повече от два пъти. В Гърция, Македония и Сърбия, където видът също се среща, положението е още по-тревожно. Причините вероятно са промени в местата на гнездене, намаляване на хранителната база, както и сериозни проблеми, които птиците срещат при миграция и зимуване.

Работата на БДЗП по опазване и мониторинг на египетския лешояд е в сътрудничество с колеги от Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, за чиято помощ изказваме благодарност. Дейностите ни по опазване на световнозастрашения вече египетски лешояд ще продължат и през следващата година.

За допълнителна информация:
Ивайло Ангелов, координатор на проекта за опазване на египетския лешояд в България, БДЗП