Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тринадесет сухоземни костенурки (4 шипоопашати (Testudo hermanni) и 9 шипобедрени (Testudo graeca), бяха пуснати на свобода през изминалите две седмици.
Четири от костенурките бяха конфискувани от обществено заведение в гр. Пазарджик, при съвместна проверка на експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Пазарджик, Икономическа полиция, Българско дружество за защита на птиците и Българска фондация „Биоразнообразие”. Останалите 9 сухоземни костенурки са предадени доброволно от добросъвестни граждани осъзнали необходимостта от опазването на сухоземните костенурки в България, както и с помощта на колегите от Катедра „Екология” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.Всички сухоземни костенурки са освободени на подходящи за тях местообитания до териториите от които са иззети.
Съгласно закона за биологичното разнообразие нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева или лишаване от свобода до 3 години при бракониерство срещу защитени видове. Забранено е събирането, убиването, търговията и отглеждането в домашни условия на сухоземни костенурки, казва още законът.
И двата вида сухоземни костенурки са световно застрашени, включени в Световния Червен списък на Международната организация за защита на природата /IUCN/ и по Закона за биологичното разнообразие у нас. Костенурките са видове, защитени по силата на подписани, ратифицирани и влезли в сила за страната ни международни конвенции и споразумения като Бернската конвенция, Директива 92/43 на Европейския съюз /ЕС/ за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).