Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Едва 0,7% от всички средства, заложени в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост, са заделени за направление „Биоразнообразие“ в стълба „Зелена България“, което е недостатъчно, за да смекчи ефектите от климатичните промени и човешкия натиск върху природата. В становището си по проекта за план, което днес изпратихме от името на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) до заместник министър-председателя по управление на европейските средства, препоръчваме да бъдат предвидени повече средства за преки дейности, особено за възстановяване на влажни зони, крайречни гори и свързаността на влажните зони.

От гледна точка на дългосрочните ползи за обществото и икономиката възстановяването на екосистемите носи най-малко разходи и най-големи ползи. Настояваме този подход да бъде интегриран и надграден и към другите финансови инструменти, конкретно Оперативна програма „Околна среда“ и средствата, предвидени за изпълнение на Общата селскостопанска политика.

Смятаме за необходимо полагането на повече усилия за разширяване на мрежата от защитени сухоземни и морски територии в унисон със Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС за 2030 г., които да обхващат ценни и ключови местообитания извън и в екологичната мрежа Натура 2000, които се нуждаят от по-строга защита.

Тъй като основната част от средствата в стълб „Зелена България“ са насочени в направление „Нисковъглеродна икономика“, е от особена важност да се отправи по-пряк и видим ангажимент за опазване на биологичното разнообразие и природните екосистеми и превенция на отрицателните въздействия върху тях при инвестиции в това направление.

Развитието на възобновяемите енергийни източници е правилна стъпка по отношение на енергетиката, но обръщаме внимание, че „възобновяеми“ не е еквивалент на „природосъобразни“. Смятаме, че една от слабостите в Плана, която може и е необходимо да бъде коригирана, е липсата на ясен ангажимент или условие за опазване на разнообразието и екосистемите при развитието на ВЕИ. Бъдещите инвестиции във ВЕИ трябва да се осъществяват така, че :

  • да не нанасят щети и въздействие върху биоразнообразието и природните екосистеми;
  • изграждането на ВЕИ да е по-близо до потребителя и във вече усвоени от човека територии (урбанизирани, промишлени) и да не се допускат в чувствителни за биоразнообразието райони;
  • да се избягват чувствителните за биоразнообразието територии още в процеса на избор за местоположение;
  • големите ВЕИ проекти да се изграждат концентрирано върху нарушени терени.

Условията трябва да удостоверят и поетия ангажимент към Бернската конвенция за удължаване на мораториума за изграждане на нови ветроенергийни мощности по миграционния път Виа Понтика (Черноморието и Добруджа).

Като важна положителна промяна, отразена в последния вариант на Плана отчитаме отпадането на мащабния проект за възстановяване на напояването в земеделието, не само поради липсата на законовите процедури по ОВОС и оценка за въздействие върху Натура 2000, но и поради факта, че при бързо протичащите промени в климата и прогнозите за засушаване, натискът върху влажните зони ще е неприемливо висок. Вярваме, че проблемите на земеделието с недостига на вода може да се разреши с алтернативни, иновативни и по-природосъобразни мерки.

Пълният текст на Становището може да видите тук.