Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Млади пеликани, © Дамян Петков

За разлика от миналата година, 2023 г. се оказа много по-благоприятна за къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Основната причина за това е сравнително високото ниво на река Дунав в периода февруари – юни, което е от ключово значение за състоянието на влажните зони по реката и гнездящите водолюбиви видове птици.

За осма поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Изключително радващо е, че през 2023 г. пеликаните заеха всичките три наколни дървени платформи, изградени за тях в блатата на остров Персин. Двете платформи в блато Песчина бяха заети от общо 35 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 48 малки. От друга страна, платформата в Мъртво блато беше заета от 4 двойки пеликани, които успешно отгледаха 6 малки. Всички малки пеликанчета отлетяха в края на юни, като към момента се придържат в близост до платформите в двете блата на остров Персин, както и по съседните пясъчни коси по река Дунав. Обобщено през 2023 г. в Природен парк „Персина“ загнездиха 39 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 54 малки.

Блато Песчина през юли, © Свилен Чешмеджиев

Интересен е и фактът, че за поредна година, блатата на остров Персин привлякоха около двеста розови пеликани по време на размножителния сезон, които също използваха наколните дървени платформи, но само като място за почивка и нощувка. Двете блата са част от Поддържан резерват „Персински блата“ намиращ се на острова, в обсега на който са включени още Старото блато и Дульова бара.

Мъртво блато през юли, © Свилен Чешмеджиев

Изключително успешен и рекорден се оказа сезонът за сформираната през 2021 г. гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, край гр. Тутракан. През настоящата година 79 двойки успешно отгледаха 107 малки пеликанчета, което е абсолютен рекорд! И тук всички малки отлетяха в края на юни, като към момента все още се придържат в близост до платформите, както и към пясъчните коси по река Дунав в района. Припомняме че през през април 2021 г. беше сформирана нова гнездова колония на вида в ЗМ „Калимок – Бръшлен“, като тогава 3 двойки успешно отгледаха 4 малки, а през 2022 г. 30 двойки успешно отгледаха 30 малки. Това е грандиозен природозащитен успех и поредна успешна стъпка в опазването на този величствен вид!

ЗМ „Калимок – Бръшлен“ през юли, © Свилен Чешмеджиев

През настоящата година в езеро Сребърна загнездиха 10 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 15 малки.

Обобщено през 2023 г. в България загнездиха общо 128 двойки къдроглави пеликани, които успяха да отгледат 176 пеликанчета.

Двете платформи в ЗМ „Калимок – Бръшлен“, © Дамян Петков

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.