Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обширните пасища, приютили стада от домашни животни, са дом и на многообразен див свят – дребни бозайници, птици и влечуги. Именно те са хранителен ресурс за царския орел. Една от причините видът да бъде на ръба на изчезването днес е разрушаването на ловните му територии, обширните пасища и синори, в които живеят животните, с които орлите се хранят.

Намаляването на пасищата се дължи основно на интензификацията на земеделието и обезлюдяването на селските райони в България. Голяма част от пасищата са разорани и заменени от обширни блокове с интензивно отглеждани моно култури, в които биоразнообразието не може да съществува. Обезлюдяването на селата, от друга страна, доведе до намаляване на стадата от домашни животни, което превърна останалите пасища в места, обрасли с храсталаци, в които орлите не могат да ловуват.

За да осигури ловни територии за царския орел Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), заедно с местни фермери в рамите на LIFE проекта „Земя за царския орел“, възстанови изоставени и полуразрушени обори и възвърна стадата от овце, кози, крави и коне в някои от на-важните за царския орел райони в югоизточна България. Закупени бяха близо 6000 дка от най-значимите за вида територии около гнездата му в зоните от Натура 2000. Тревната покривка на над 2500 дка разорани пасища бе възстановена, а над 10 000 дка изоставени и обрасли с храсти пасища бяха частично почистени, за да се възроди мозаечният характер на местообитанията.

Филмът „Живот за царския орел“ разказва за всички тези дейности за опазването на вида у нас и разкрива ключовата взаимосвързаност, не само между процесите в природата, но и между човека и дивия свят.