Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пет фото-капана бяха монтирани в гнезда на малки кресливи орли в защитени зони „ Сакар“, „Дервентски възвишения“ и „Западна Странджа“. Целта на фото-капаните е да се събере важна информация за поведението и биологията на вида, както и за наличието на заплахи. Чрез събраните данни ще се установят хранителните навици на птиците, гнездовото им поведение свързано с отглеждане на малките, както и наличието на неприятели от различен характер.

Дейността се изпълнява в рамките на проект „Mерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с БДЗП, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.