Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кампанията „Дари гора за орела“ събра 2300 лв. за създаването на крайречна гора – бъдещ дом за малкия креслив орел. Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) засади 150 дръвчета черни тополи по поречието на река Синаповска в Защитена зона „Сакар“ със съдействието на Изпълнителната агенция по горите. Дръвчетата бяха осигурени от горския разсадник в Свиленград към Югоизточното държавно предприятие.

С част от събраните средства закупихме техника, защитни мрежи за младите дръвчета, изградихме ограда и подсигурихме транспорта на доброволците. Благодарение на даренията, през следващите две години е осигурена и грижата за младата гора.

Домът на малкия креслив орел е гората – в близост до открити пространства, пасища, ливади, обработваеми земи и водоеми. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас, предпочитани от вида, са крайречните гори, съставени основно от видове като елша, топола и бряст.

Изказваме огромна благодарност на всички дарители в кампанията! Вие ни помагате да се борим с една от основните заплахи за вида в страната – загубата на хранителни и гнездови местообитания.

Възстановяването и създаването на нови местообитания за хранене, нощувка и размножаване на малкия креслив орел е една от приоритетните дейности на проект „Земите и горите на орела“ към програма LIFE на ЕС. Създаването и поддържането на ценно местообитание за малкия креслив орел, каквато е крайречната гора, ще допринесе за опазване на вида в страната.

© Димитър Демерджиев

© Димитър Демерджиев