Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Млад царски орел, излюпен това лято в гнездо в Сакар планина, измина 2579 км. до Израел. Младият орел е излетял от гнездото си през август и е останал в България до 21 октомври. След това, следвайки крайбрежието на Турция, Сирия и Ливан, е достигнал Израел за 18 дни. Изминавал е средно по около 150 км на ден.
Тези данни са получени чрез ГПС предавател, използващ сателитна система за предаване на данните. Той е първият от такъв тип поставян в България. С информацията получена от предавателя е определен точния маршрут на предвижване на орела, както местата където е почивал и нощувал.

Младите царски орли скитат на големи разстояния през първите 3-4 години от живота си, преди да загнездят. При тези скатания се задържат по-дълго време в определени райони, наречени места за временно заселване. Идентифицирането на тези места е от съществено значение за опазването на вида.

Поставянето на сателитният предавател се извърши в рамките на проекта „Странджа – Сакар – царството на орлите” финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът се изпълнява от сдружение “Съюз за възстановяване и развитие”, а Българското дружество за защита на птиците е асоцииран партньор.

Царският орел е световно застрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. През 2008 г. в България са известни 16 размножаващи се двойки царски орли и 19 заети територии. БДЗП работи за опазване на царския орел от самото си създаване през 1988 г. Преките ни природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда в районите на Странджа, Сакар и Източни Родопи.