Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Част от екипа на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“ взе участие в посещението за обмен на знания по програма „Застрашени ландшафти“ на територията на проект „Cairngorms Connect“ (Кеърнгорм Конект) в Шотландия през октомври 2023 г.

Основната тема на посещението беше свързана с това как научните изследвания могат ефективно да подкрепят широкомащабните усилия за възстановяване на екосистемите. Впечатляваща е визията на проект „Cairngorms Connect“, която обхваща период, надминаващ многократно измеренията на един човешки живот и чиято цел през следващите 200 години очертава плановете за възстановяване на местните гори до естествените им граници, включително високопланинските гори, торфищата, влажните зони и реките, както и изграждане на подкрепа и разбиране на местно, национално и международно ниво.

Два са основните въпроси, които всеки един проект за възстановяване трябва да може да отговори: „Какво се печели, когато възстановяваме?“ и „Как най-добре да възстановяваме?“. За да се получат тези отговори трябва да е възможно измерването на въздействието на усилията за опазването на видове и местообитания чрез подходящи техники за мониторинг, както и да се експериментира с алтернативни методи за възстановяване.

По време на събитието, на фокус бяха посещенията на терен, където участниците имаха възможност да получат информация от първа ръка за техники на възстановяване на различни видове и хабитати, както и практически да измерят дали тези техники допринасят за постигане на целите на съответните проекти. Посетените обекти варираха от места, които са част от схемата за мониторинг на три различни групи видове, чиято комбинация е надежден индикатор за възстановяване на местообитанията, тъй като представляват три различни хранителни нива. Посетиха се и места, където се експериментира с изкуственото „създаване“ на мъртва дървесина.

Успехът на  съответния експеримент се оценява чрез измерване на числеността и разнообразието на конкретна група бръмбари, свързани с мъртвата дървесина в бивши иглолистни плантации, като се сравняват площи с и без активно създаване на мъртва дървесина.

.

Друг интригуващ аспект на посещението включваше транслокация на уязвимия вид растение Linnaea borealis, чиято популация е сведена до няколко находища в цяла Шотландия, заради интензивното стопанисване на горите. Поради основно вегетативното размножаване на вида, без подпомагане на генетичното му разнообразие, дългосрочното оцеляване на популацията е под върпос. Създадаването на нови популации в района на Cairngorms Connect цели да подкрепят съществуващите популации, чрез разширяване на генетичния състав.

Две планински върби, Salix lapponum и Salix myrsinites са друг основен обект за възстановяване в проекта на домакините от Шотландия. И тук генетичните изследвания и подпомагането на кръстосано оплождане заемат централно място за осигуряване на стабилна популация.

Динамичното взаимодействие между възстановяването на горите и пашата на тревопасни животни показва, че контролът върху броя на елените е критичен елемент за насърчаване на естественото възобновяване на гората. В Шотландия елените нямат естествени врагове и единствения начин да се даде шанс на гората да се възобнови е непрекъснати опити за поддържане на по-ниска численост.

В последния ден се демонстрира имитацията на различни екологични процеси – от паша на говеда, възпроизвеждаща влиянието на изчезнали едри тревопасни животни, до изряваване на тревна и храстова растителност, имитиращо естествени приземни пожари.

Посещението за обмен на знания на ELSP в Cairngorms Connect предостави богата палитра от опит и прозрения за научнообосновани начини за широкомащабно възстановяване на екосистеми. От мониторинга на биологичното разнообразие до експериментирането с иновативни методи за възстановяване, посещението подчерта значението на съвместните усилия за преодоляване на предизвикателствата и използване на възможностите при екологичното възстановяване в различни времеви и пространствени мащаби.