Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Структура

Структура

Българско дружество за защита на птиците е първата гражданска организация за опазване на природата в най-новата история на България. Официално БДЗП е регистрирано като сдружение съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Общо събрание

Върховен орган на БДЗП е Общото събрание – то се състои от всички членовете на сдружението. Общо събрание се провежда поне веднъж годишно. Обявата за него се публикува на интернет страницата на БДЗП поне един месец преди датата на събранието.

Устав на БДЗП

Общото събрание изменя и допълва Устава на сдружението. Целите, мисията и визията, както и правомощията и задълженията на органите на управление на БДЗП са разписани в Устава.

Задължения на БДЗП като организация с общественополезна дейност:

Да представя до 30 септември на всяка година доклад за дейността си през предходната година вкл. финансов отчет пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Да извършва независим финансов одит на годишните си финансови отчети при условия на Закона за счетоводството.

Устав на БДЗП
Етичен кодекс на БДЗП

Вътрешни правила на БДЗП по ЗМИП

Политика за екологична устойчивост на БДЗП

Управителен съвет

Общото събрание избира Управителния съвет, който е управителният орган на сдружението. Управителният съвет има от 3 до 7 членове. Мандатът на всеки член на УС е 4-годишен, считан от неговото избиране.

Управителният съвет избира от своя състав Председател.

Как работи Управителният съвет?

Управителният съвет провежда четири редовни заседания годишно, чийто график се публикува на интернет страницата на БДЗП до 10 февруари всяка година. УС осигурява изпълнение на решенията на ОС, приема организационната структура и вътрешните правила за работа на сдружението, избира и упълномощава Изпълнителния директор на БДЗП.

Правила за работа на Управителния съвет на БДЗП

График на редовните заседания на УС на БДЗП за 2024 г.

 

  • 24.02.2024 – в гр. София
  • 18.05.2024 – в гр. Букурещ
  • 24.08.2024 – в с. Дуранкулак
  • 23.11.2024 – в гр. Пловдив