Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

ЗА ПТИЦИТЕ И ХОРАТА: 10 ПРИЧИНИ ДА ПАЗИМ ПТИЦИТЕ 1-ви Април е определен от ООН за Международен ден на птиците. Българското дружетво за защита на птиците (БДЗП) е организацията избрала за своя мисия да работи с хората, за да осигури бъдеще за птиците и дивата природа на България. По случай Международния ден на птиците БДЗП обръща вниманието ви на 10 причини, поради които си струва да помогнем за опазването на птиците:

No.1. Едва ли има човек на този свят, който не се е възхищавал на полета, песента или красотата на птиците! Те са най-видимия и многолик образ на живата природа и не случайно са обект на възхищение за милиони хора по света. Над 10 милиона души от 100 страни са поддръжниците на международната организация за опазване на птиците BirdLife International, чиито представител у нас е БДЗП.

No.2. Птици живеят навсякъде около нас – от центъра на огромните метрополиси до най-затънтените и диви кътчета на нашата Земя. Но все пак, има места, които са от особено значение за птиците. Там се концентрират много птици, или има голямо разнообразие от видове, или пък се срещат някои от най-застрашените птици. Тези места сa т. нар. Орнитологично важни места (ОВМ) и до днес по света те са над 10,000. У нас БДЗП определи 50 ОВМ и мрежата продължава да се разширява. България е една от най-богатите на птици страни в Европа!

No.3. Земята се населява от около 10,000 вида птици. Най-богатите на птици региони по света са Индонезия, Амазония, Екваториална Африка. За съжаление днес, един от всеки осем вида птици по света е застрашен от изчезване или 12% от птиците по света попадат в категорията на Световно застрашените видове. У нас се срещат 9 от най-застрашените птици на планетата и БДЗП работи за тяхното опазване.

No.4. Птиците са важна част от огромната икономическа стойност на биологичното разнообразие на планетата. Общата стойност на 17 от т. нар. екологични услуги на планетата (образуването на кислорода и прясната вода, опрашването на растенията и др.) се оценява от различни експерти на астрономическата сума от 16 до 54 трилиона долара годишно! Това е средно два пъти повече от целия брутен вътрешен продукт на човечеството!

No.5. Птиците са значим елемент от духовната, етническата и материалната култура на множество общности по света. От използването на техните пера за означаване на обществения статус на вождовете на индианските племена до отпечатването на национални символи и характерни птици по банкнотите на десетки държави по света! А какво да кажем за отглеждането на домашни кокошки за месо и яйца – източник на протеини за милиарди хора по света. Значението на птиците за хората е огромно и днес все повече хора по света са решени да предприемат действия за опазване на птиците.

No.6. Наблюдението на птици в природата (birdwatching) е нов и бурно развиващ се сектор от световната туристическа индустрия. Туризмът е най-бързо развиващия се отрасъл в световната икономика, а природопознавателния туризъм е най-бързо развиващия се вид туризъм по света. Годишно, ръстът на многомилярдната туристическа индустрия е 4%, докато екотуризмът, в това число и бърдуочингът наратсват с 10-30%. България е една от най-привлекателните страни за бърдуочинг в Европа. БДЗП би искало да популяризира това хоби и сред българите, за да можем и ние да оценим това национално богатство и да го запазим!

No.7. Птиците са индикатор за здравето на планетата. Поради специфичната си роля в екосистемите, птиците са най-добрия индикатор, който ни сигнализира за настъпилите промени в околната среда. Техните популации реагират светкавично на замърсяването с пестициди, на опустиняването, на присъствието на несвойствени организми в природата. Проследявайки състоянието на птиците около нас ние можем да съдим за качеството на средата, в която живеем. Чрез своят проект Мониторинг на обикновените видове, БДЗП си поставя за цел да отчита промените в популациите на птиците у нас, за да сигнализира своевременно за опасни промени в качеството на околната среда.

No.8. Страните по света предприемат организирани действия за опазване на птиците. Птиците са в основата на най-важните природозащитни конвенции, като Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и Бонската конвенция за защита на мигриращите животни. Преди точно 25 години Европейският съюз прие специална директива за опазване на дивите птици – и това стана първата обща природозащитна политика на ЕС. Днес, в България и цяла Европа се изгражда екологичната мрежа Натура 2000, част от която са и най-важните за птиците места. Птиците не признават националните граници, ето защо и усилията за опазването на природата трябва да бъдат глобални!

No.9. Птиците дават възможност на местните общности по света да участват във вземането на решения за управление на околната среда. Само местните структури на BirdLife International в 100 страни по света са над 5000. Чрез местни еко-клубове или комитети за защита на природата или чрез своите 2,5 милиона членове BirdLife International свързва интересите на местните хора с глобалните процеси. БДЗП има 5 Регионални офиса и близо 20 клона в България и чрез тях осъществява природозащитни дейности на местно ниво.

No.10. Птиците ни призовават да предприемем действия за спасяването на Земята. Всяка година човечеството изсича гори с площ равна на размерите на Швейцария. Замърсяването на световния океан, прекомерният улов на риба и затоплянето на климата са причината, поради която 80% видовете морски птици катастрофално намаляват. Поради интензификацията на селското стопанство, светът днес произвежда многократно повече храна, отколкото човечеството може да изяде. Въпреки това милярди хора по света гладуват, защото нямат пари да си купят храна.

Ако обръщаме повече внимание на птиците ще се научим по-добре да управляваме планетата си.

БДЗП призовава българите да направят първи стъпки към подобряване живота на Планетата! Как да стане това?

Присъединете се към нас!