Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изминалият размножителен период беше един от най-успешните, регистрирани досега за световнозастрашения царския орел. Дванадесет двойки отгледаха малки, което е най-високият установен брой за България. За сравнение през 2006 двойките с малки са били 8, през 2005 и 2004 са били 10, а през 2003 техният брой е бил 9. Гнездовият успех е 1,27 малки на загнездила двойка, което поставя настоящата година на второ място по този показател сред последните 10 години.

През 2007 експерти на БДЗП откриха и две нови двойки, състоящи се от млади птици, загнездващи за първи път. Така общият брой на известните двойки достигна 18. Повече от половината от тях (10) са в Сакар планина. За съжаление Сакар, заедно с всички останали места с гнезда на царски орли, попадна в списъка на „отложените” от правителството зони от мрежата Натура 2000.

БДЗП работи от години за опазване на царския орел, провеждайки мониторинг, охрана на гнезда и образователни дейности. През 2007 г. доброволци на дружеството охраняваха през целия размножителен период три гнезда в Сакар планина, а още две гнезда бяха охранявани през критичните периоди на мътенето и излитането на малките от гнездото. Едно преждевременно излетяло малко бе спасено и предадено на Зелени Балкани за рехабилитация в центъра в Стара Загора.

През 2007 г. продължи опръстеняването на малки с цветни пръстени, започнато през 2005 г., в партньорство с колеги от Словакия и Унгария. Използваните в България пръстени са зелени на цвят, с бял надпис.

Ако желаете да се включите в работата на БДЗП по опазване на царския орел, свържете се с регионалния офис на БДЗП в Хасково: 038/ 62-29-64 и електрона поща: .