Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

полева работа с унгарски орнитолози

И през 2008 г. усилията на десетки орнитолози от БДЗП потвърдиха факта, че ловният сокол (Falco cherrug) все още обитава нашата страна. Тази година БДЗП и RSPB осъществяват мащабен проект за опазване на този световно застрашен вид в България с финансовата подкрепа на БиБиСи. С по-малък проект, спонсориран от Барбара Крос и Майк Робъртс БДЗП извършва проучване на находищата на вида. Беше направен задълбочен анализ на националната база данни за ловния сокол (част от Националната банка за орнитологична информация към БДЗП). Освен това, през април експерти на БДЗП посетиха Унгария и на място се запознаха с тънкостите на изключително успешния опит на унгарските природозащитници от ММЕ/БърдЛайф Унгария в опазването на вида. В продължение на една седмица те бяха част от унгарския екип, работещ за опазването на ловния сокол в рамките на финансиран от Европейския съюз Life проект и пряко участваха в редица природозащитни дейности (вижте снимките в края на статията). Установени бяха много сходства, но и много различия в ситуацията с вида в двете страни. Анализът на тази информация даде извънредно ценни насоки за успешната „настройка” на работата в България. Особено важно беше да се вземе под внимание сигурната тенденция на естествено възвръщане на ловния сокол в местообитанията му в България – вероятно благодарение и на значителното увеличение на унгарската популация.

Интензивната теренна работа продължава (вижте снимки) и макар да е все още рано за равносметка, налице са интересни предварителни резултати. Броят на известните сигурни заети територии и през тази година се запазва. През 2007 г. данните сочеха за наличието на 6-7 заети територии и поне 2 гнездящи двойки. Едното от проверените две сигурни гнездовища от миналата година се оказа обитавано и понастоящем, докато второто тази година е заето от бухал (Bubo bubo). Установено беше друго заето гнездовище, неизвестно от преди, както и птици в някои от миналогодишните и в нови места през гнездовия период.

Макар пред компютрите, екипът от експерти на БДЗП по опазване на Орнитологично важните места (ОВМ) също допринесе значително за адекватно опазване на местата, важни за ловния сокол. Както е известно, под икономически натиск МОСВ смекчи в недопустима степен предложените от БДЗП режими на защитените зони за птиците по НАТУРА 2000. ОВМ-екипът на БДЗП заедно с учени от БАН, Софийския университет и някои други университети изготви аргументирани становища относно предвижданите режими в заповедите за обявяване на всички 114 зони за птиците. Така по официален път беше направен поредния опит да се отстоят интересите на видовете птици, за които са обявени тези зони. Сред тях са и всички защитени зони с традиционни и настоящи гнездовища и на ловен сокол.

Предстоят нови теренни дейности по поставяне на изкуствени гнездилки в райони без достатъчна гнездова база, както и други дейности, насочени към облекчаване съдбата на тази великолепна птица във все по-враждебния свят, с който човекът я заобикаля.