Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В първото преброяване на птиците в дните на Натура 2000 участваха общо 40 природолюбители, които регистрираха птици в защитените зони чрез мобилното приложение SmartBirds Pro. Те посетиха 33 защитени зони за птици от общо 119 в страната, т.е. близо 40% от защитените зони.

Участниците в инициативата регистрираха 2234 наблюдения на близо 10 000 индивида от 184 вида птици, от които 71 вида са обект на опазване в Натура 2000. Сред наблюдаваните застрашени видове са египетският и белоглавият лешояд, царският орел, ливадният дърдавец, къдроглавият пеликан и полубеловратата мухоловка. Един от най-потайните обитатели на Натура 2000 – ливадният дърдавец, бе установен в ливадите на ЗЗ „Западен Балкан“. Червеновратата мухоловка бе наблюдавана в една от важните за нея зони – „Централен Балкан“. Синявицата, която в последните години бе определена като световно застрашен вид, бе наблюдаван в няколко защитени зони – Свищовско-Беленска низина, Емине, Злато поле, Поморийско езеро и Сакар.

Натура 2000

Зони за птиците от Натура 2000 с наблюдения в SmartBirds

Най-много птици са наблюдавани в често посещаваните защитени зони за птици у нас – Атанасовското езеро (поради многочислената колония от гривести рибарки, както и други водолюбиви птици), Бургаското езеро (поради струпвания на водолюбиви птици – лебеди, кафявоглави потапници и др.), Студен кладенец (основно лешояди и други хищни птици), но също така и в ЗЗ „Бесапарски ридове“, където е наблюдавана многобройна колония розови скорци.

Розов скорец/ Ирина Матеева

Розов скорец/ Ирина Матеева

Още в първото си издание нашата нова инициатива показа, че чрез гражданската наука могат да се събират много ценни данни за видовете птици в Натура 2000. Всеки любител на птиците, който ги разпознава, може да допринесе за подобряване на познанията за застрашените видове и за състоянието им в Натура 2000, като събира данни за тях и ги въвежда в чрез мобилното приложение SmartBirds Pro.

Не само любителите на птиците, но и тези, които обичат и разпознават растенията, бозайниците, земноводните и влечугите в Натура 2000 могат да събират данни за тях и да ги споделят чрез SmartBirds Pro. В дните на Натура 2000 са наблюдавани 26 вида земноводни и влечуги, сред които обикновената блатна костенурка, жълтокоремникът, вдлъбнаточелият смок, пъстрият смок, червенокоремната бумка и двата вида сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена, както и 20 вида бозайници, включително вълк, дива коза и дива котка.

Надяваме се през следващата година тази интересна инициатива да привлече повече природолюбители, които да наблюдават птиците и други животни и растения в Натура 2000.

Египетски лешояд/Ирина Матеева

Египетски лешояд/Ирина Матеева

Ако за първи път се срещате с мобилното приложение SmartBirds, посетете Youtube канала на БДЗП, за да се запознаете с функциите и използването му в серията от видеофилми, които заснехме: Информационна система SmartBirds.org и Мобилно приложение SmartBirds.org

Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

____

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.