Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Синявиците вече отлетяха към Африка, но работата по проекта „Помощ за синявицата в Природен парк „Персина” на БДЗП – клон Свищов, продължава.

Седем доброволци се включиха в поставянето на изкуствени гнездилки за тази толкова атрактивна птица на територията на парка. Къщичките се поставят на места, където има данни за гнездящи двойки, но и на други подходящи местообитания – широколистни дървета в близост до открити сухи места и обработваеми площи.

До момента са поставени 20 изкуствени гнездилки, но предстои поставянето на още в западната част на парка. Събрана е и база данни за разпространението и числеността на синявицата в „Персина”. Бяха проведени лекции и практически наблюдения с ученици. За колекционерите БДЗП и парк „Персина” отпечатаха плакат и стикери за вида.

Повече за проект Опазване на синявицата на територията на ПП Персина.