Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С оглед на настоящите климатични и екологични кризи, необходимостта от защита на застрашените диви животни на нашата планета става по-важна от всякога. Една от най-значимите заплахи за дивите птици е смъртността  от токов удар при кацане върху опасни електрически стълбове и сблъсък с проводниците на надземните електропроводи. Противодействието на тази заплаха е цел на проекта LIFE „Danube Free Sky“, представляващ уникален пример за широко транснационално сътрудничество по поречието на река Дунав, която е един от най-важните миграционни коридори, спирка и място за зимуване за много видове птици в Европа. Партньори в проекта са 15 организации от седем държави. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са партньорите в проекта за страната ни.

 

Проектът официално стартира на 1 септември с финансовата подкрепа на програма LIFE на Европейския съюз. По време на 5-годишното му изпълнение партньорите по проекта ще работят за прилагането на най-ефикасните решения за смекчаването на основни за птиците заплахи. Поставените цели са свързани с изолирането на повече от 3200 от най-опасните  за птиците електрически стълбове, за да се предотврати смъртността от токов удар, както и с маркиране с дивертори на повече от 245 км от най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет.

 

Повече от 380 вида птици, много от които са световно застрашени, стават жертва на опасните електропроводи. В районите на проекта са разположени около 2074 км надземни електропроводи от осем смъртоносни за птиците типа. Чрез инсталиране на дивертори и поставянето на изолации в 23 специално защитени зони от Натура 2000 и 8 Орнитологично важни места (ОВМ), проектът всяка година ще предотвратява смъртта на около 2000 индивида от 12 целеви вида птици, които гнездят или зимуват там.

 

Дейностите на проекта в България предвиждат БДЗП да осъществи полево проучване на най-смъртоносните за птиците надземни електропроводи – средно напрежение (20 kV) по поречието на р. Дунав и в 10 защитени зони от Натура 2000 в Северозападна България. БДЗП ще посочи най-опасните 160 км от тези електропроводи, които след това ще бъдат обезопасени от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, прилагайки най-добрите и съвременни методи. Общо за страната ни в рамките на проекта ще бъдат обезопасени 1200 опасни за птиците електрически стълба и ще бъдат монтирани дивертори на 15 км въздушни проводници.

LIFE проектът „Danube Free Sky“в България ще допълни работата по вече текущия съвместен LIFE проект на ЧЕЗ и БДЗП „Живот за птиците“, по който до момента са обезопасени 459 стълба и са монтирани 138 дивертора в Западна България.

Повече за партньорите на проекта може да научите от краткото видео тук.

Допълнителна информация:

  • Проектът LIFE Danube Free Sky – Transnational conservation of birds along Danube river (LIFE19 NAT/SK/001023) се съфинансира от програма LIFE на Европейския съюз.
  • Предотвратяването на смъртността на застрашени видове диви птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници е от съществено значение само по себе си, но и като мярка за компенсиране на негативния ефект на други заплахи, пред които са изправени птиците. До момента има 16 LIFE проекта за възстановяването на местообитания на птиците по поречието на река Дунав, а други места са с все още съхранени природни местообитания. Птиците се концентрират в тези подходящи за тях места, но обезопасяването на електропроводите в тези райони закъснява и много от тях стават жертви на сблъсъци и токови удари. Ето защо са необходими спешни мерки, за да се предотврати смъртността на птиците в тези райони.
  • Проектът ще проследява промените в популациите на 12 целеви вида птици чрез стандартизирани методи, за да се потвърди ефективността на мерките за обезопасяване на електропроводите, осъществени от проекта. В резултат на проекта в 23 специално защитени зони и в 9 Орнитологично важни места (ОВМ) ще бъде намалена смъртността на птиците, причинена от електропроводи. Специално защитените зони са част от мрежата НАТУРА 2000 – най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света, състояща се от над 18% от сухоземната площ на ЕС и повече от 8% от морската му територия. ОВМ са места от международно значение за опазването на птиците и биологичното разнообразие, идентифицирани от BirdLife International. Със своите крайречни зони и местообитания река Дунав формира изключително важен биокоридор, който привлича стотици видове птици. Всяка година милиони птици следват Дунав по време на своята пролетна и есенна одисея от и до далечни места за гнездене и зимуване. Само Долен Дунав и делтата на Дунав предоставят убежища на около 331 вида птици, включително редкият къдроглав пеликан, както и на до 90% от световната популация на червеногушите гъски. Много от тези видове са претърпели драматичен спад през последните десетилетия. ВСЯКА ГОДИНА около 20% от популация на царски орел, ловния сокол и къдроглавия пеликан загиват в резултат на токов удар и / или сблъсък с проводници,.
  • LIFE проектът Danube Free Sky – Transnational conservation of birds along Danube river (LIFE19 NAT/SK/001023) е пример за широко транснационално сътрудничество. Той ще се изпълнява от Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS) в партньорство с бенефициенти от 7 държави –  Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Проектът ще си сътрудничи и с организации в Германия, макар те да не са официални партньори по проекта. Партньорството  включва неправителствени природозащитни организации, компании от частния сектор (8 електрически компании и 1 железопътна компания), държавни природозащитни институции и общини. Проектът представя решение на една от най-големите заплахи за дивите видове птици днес – конфликтът на птиците с електроразпределителната и електропреносната мрежа.