Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Добромир Добрев

Общо 73 белоглави лешоядчета успешно излетяха от своите гнезда през това лято в Източните Родопи. През изминалите няколко дни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) посети всички гнездови колонии на вида в българската част на Родопите и установи броя на успешно излетелите малки.

С две повече са младите птици, напуснали гнездата си тази година, в сравнение с миналата, когато експертите установиха 71 излетели малки. Резултатите от размножителния сезон на белоглавите лешояди през 2022 г. показват запазване на числеността на популацията в Източни Родопи в България на 111 двойки и гнездови успех от 0,72 малки на успешно замътила двойка. В сравнение с други субпопулации на вида в Европа тази запазва средно ниво на гнездовия успех и стабилна тенденция на нарастване.

Мониторинг

© Добромир Добрев

Лешоядите са постоянен и скитащ вид. Mладите птици скитат до около петата година, когато достигат зрялост. През това време могат да извършат придвижвания на големи разстояния от местата на излюпване. Това са критични моменти от живота на птиците, когато близо 70% от тях умират в тази ранна фаза на живота си. Данните от птици, които сме маркирали в Източни Родопи, показват, че една част от младите белоглави лешоядчета скитат и посещават далечни територии от Турция, Близкия изток, Арабския полуостров и дори Африка.

Белоглав лешояд

© Богдан Боев

Видът е бил многоброен в България до началото на XX-и век, след което започва да изчезва. През 1978 г. в района на Студен кладенец, Източните Родопи, е намерена само една размножаваща се двойка. Популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи се увеличава от около 10 двойки през 1990-те до 70 през 2014 г. Въпреки положителната тенденция, бъдещето на вида е несигурно и нестабилно и са необходими повече усилия за опазването му и проследяване на неговата численост.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите се изпълняват с финансовата подкрепа на Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe.