Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През тези дни делегация на Европейската комисия е в България с цел дискусии за подобряване прилагането на Европейското природозащитното законодателство, както и конкретно напредъка по неразрешени проблеми – закононарушения и наказателни процедури. В дневния ред на Комисията са такива горещи случаи, като присъдите за Калиакра и Рила, наказателните процедури за неправилното прилагане на оценките на планове и проекти и за необявяването на зони от Натура 2000, както и жалбите за разораване на тревните местообитания и за изграждане на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. По всички тези случаи са открити явни нарушения на законодателството, които все още не са поправени. Най-фрапиращият случай е изграждането на ветрогенератори в района на Каварна, заради който страната ни е осъдена.

Дванайсет години след подаване на жалбата до Европейската комисия и три години след като Съдът на Европейските общности е постановил решение по делото Калиакра (C-141/14), където е установено, че България не се е съобразила с опазването на природата в ЕС – по-специално с Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Директивата за ОВОС по отношение на изграждането на вятърни паркове в района на Калиакра и унищожаването на Понто-сарматското степно местообитание 62СО *, фактите днес са следните:

  • Около 100 вятърни турбини работят в защитена зона и ОВМ Калиакра в нарушение на природозащитното законодателство на ЕС и оказват значително въздействие върху мигриращите, зимуващите и гнездящите птици, причинявайки сблъсък, прогонване и бариерен ефект вече 10 години, когато няма признаци, че това посегателство ще бъде спряно. Няма съответствие с член 260 от Договора за членство;
  • Докато Бернската конвенция продължава открито и систематично да търси решение на проблема и наскоро издаде Препоръка 200 (2018), Европейската комисия все още не е предприела конкретни действия, видими за данъкоплатците в ЕС, за да принуди българското правителство да изпълни решение на Европейския съд С-141/14:
  • Всички преговори с правителството са напълно непрозрачни и не е публично ясно какво правителството предлага на Комисията и какъв е отговорът на комисията;
  • Комисията е свръх толерантна към българското правителство по отношение на процедурата по прилагане на съдебните решения на Европейския съд, по-специално сроковете и вместо 6 месеца, тя изчаква вече 3 години правителството да представи пакет от достатъчни мерки и не препращат случая на Европейския съд за второ решение;
  • Въпреки това от научна гледна точка е ясно, че ефектът на изместване и бариера не би могъл да бъде избегнат или сведен до минимум без отстраняване на вятърните паркове и че отстраняването на вятърните паркове е единствената достатъчна мярка, която би могла да разреши случа. Комисията не взема никаква ясна позиция по този въпрос и не настоява за правилно прилагане на Директивата за птиците в това отношение.
  • Комисията не представя ясна позиция по въпроса пред Бернската конвенция и дори не представя нужните доклади за действията, предприети от ЕС във връзка с делото от Калиакра, отворено от Конвенцията.
  • Неотдавна комуникацията между Комисията и жалбоподателя стана трудна и предимно едностранна, когато Комисията избягва да отговори на нашите въпроси.
  • Мълчанието на Европейската комисия, въпреки че правителството не направи нищо, за да се съобрази с решението на Съда на Европейските общности, създава сред българската общественост впечатлението, че спазването на правото на ЕС и на решението на Съда на Европейския съюз не е необходимо и не трябва да се приема сериозно.
  • Нараства инвестиционният натиск върху зоните по Натура 2000 и нарушенията на законодателството на ЕС в областта на природата, официално подкрепяни от компетентните органи, стават все по-чести; Натура 2000 и биологичното разнообразие в България на практика не са защитени.
  • Има официални опити за отслабване на националното законодателство, което защитава биоразнообразието и Натура 2000, както и опити за намаляване на мрежата Натура 2000.

Твърдо оставаме на позицията си, че най-подходящата мярка трябва да бъде отстраняването на вятърните паркове в Калиакра, още повече, че правителството официално заяви, че в региона не могат да се прилагат повече компенсационни мерки. Няма значение колко мерки ще приложи правителството, ако те не са подходящи или достатъчни.
Бихме искали да подчертаем, че досега не са предприети или предложени достатъчно мерки, за да се спази решението на Съда на Европейските общности. Съществуват редица предложени мерки, които никога не са били прилагани, като интегрирания план за управление. Има и мерки, които изглеждат подходящи, но те не са достатъчни (като системата за ранно предупреждение) или са подходящи за целта (като забраната за лов на червеногушата гъска).
Наскоро правителството съобщи за действия, свързани с възстановяването на Понто-сарматскато степно местообитание 62СО*, включващи разработен план за възстановяване му и наскоро община Каварна разработи конкретно проектно предложение с искане за близо 100 000 евро. Проектното предложение има сериозни проблеми, по-специално: има за цел да възстанови степните местообитания на територии, където вече съществува това местообитание, което изобщо няма да промени настоящото положение; включва някои изкопи и други подобни дейности, които могат да бъдат вредни за степните местообитания и видовете птици; не се занимава с така наречените степни местообитания, унищожени / влошени поради проектите, предмет на решението на Съда на Европейските общности; подходът включва разработване на методологии за възстановяване и управление от специалисти с много нисък опит по непрозрачен начин; повечето от дейностите не са ясно описани и бюджетът, отпуснат за тях, не може да бъде оправдан като необходим и подходящ за целта.
Планът за възстановяване, на който се основава проектното предложение, също е разработен по непрозрачен начин и включва редица слабости.
В доклада си към Бернската конвенция правителството показа, че не следва стриктно новата Препоръка, и по-специално за точка 4 от Препоръката (по отношение на премахването на вятърни паркове, ако не съществуват алтернативни решения), правителството ще разчита на становището на Европейската комисия.

Освен това е важно да се спомене, че РИОСВ Варна продължава да дава разрешения за нова урбанизация в района на Тракийските скали въз основа на ОВОС от 2005 г., без да прави нова оценка, включително и оценка съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.
Изглежда, че нито правителството, нито Европейската комисия биха искали да вземат решение за решаване на проблема в полза на природата, обществения интерес и правото, а междувременно на последиците за птиците в района на Калиакра, Натура 2000 и биологичното разнообразие в България са силно отрицателни. Липсата на сериозни мерки срещу България вреди на цялата концепция за опазване на природата у нас и ще даде знак на други държави-членки, че не е необходимо да се спазват европейските закони и решенията на Съда, които ще имат сходни последици за природата на ЕС като цяло.

В заключение считаме, че делото не може да бъде закрито, преди да бъдат осигурени безопасни местообитания и миграционни коридори в защитена зона Калиакра и е постигнато пълно прилагане на решението на Съда на Европейските общности. Правителството не успя да предложи и приложи достатъчно мерки в рамките на 3 години след решението на Съда и трябва отново изправено пред Съда.